.

Huyện ủy Quảng Trạch: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 11/04/2017, 14:20 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 11-4, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII).
 Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị.
Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn huyện đã được quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2030 du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị. Qua đó, tập trung phân tích rõ tầm quan trọng của du lịch trong sự phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, tạo công ăn việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Quảng Trạch trong những năm tới.
 
Hội nghị cũng thông báo những nội dung cơ bản của Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".
 
Trên cơ sở những nội dung được học tập, quán triệt tại hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch yêu cầu các cấp ủy Đảng trong toàn huyện cần nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.
 
X.Phú