.

Gần 40 cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Thứ Ba, 05/04/2016, 17:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 61-CV/TU ngày 8-3-2016 về quán triệt và ký cam kết thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tính đến ngày 5-4-2016, toàn tỉnh có gần 40 đơn vị gồm các ban Đảng, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  trong toàn tỉnh đã tổ chức ký cam kết. Trong đó, khối các cơ quan Đảng triển khai sớm, gồm 8/8 đảng bộ huyện, thị, thành phố; các ban: Tổ chức, Kiểm tra, Nội chính, Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy và Báo Quảng Bình...

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào Quy định 01- QĐ/TU ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị đã ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị thuộc diện cấp mình quản lý trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung phù hợp với thực tế hoạt động và tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị. Các thành viên tham gia ký cam kết đã được quán triệt đầy đủ nội dung của Quy định như lập trường tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật...

Việc ban hành Quy định và ký cam kết nhằm tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời từng bước rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ; kiên quyết sắp xếp, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực và trách nhiệm, có thái độ nhũng nhiễu hoặc để cấp dưới nhũng nhiễu...

Theo tinh thần Công văn 61-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc ký cam kết trong tháng 3-2016.

N.Mai