.

Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương làm việc tại tỉnh ta

Thứ Hai, 22/06/2015, 08:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương vừa có buổi làm việc với tỉnh ta liên quan đến tình hình thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020” (gọi tắt là Kết luận 61) và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội nông thôn, giai đoạn 2010-2020” (gọi tắt là Quyết định 673).

Thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Nông dân hoạt động. Nhiều phong trào thi đua của các cấp Hội nông dân ngày càng phát triển sâu rộng, đi vào chiều sâu, trong đó trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững còn được Hội Nông dân tỉnh ta tiến hành lồng ghép với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác đào tạo dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, giúp nông dân nâng cao kiến thức, chất lượng nguồn lao động...đã được các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh chú trọng. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp dạy nghề và phối hợp dạy nghề cho gần 8.880 hội viên, nông dân; xây dựng 515 mô hình phát triển kinh tế với trên 800 hộ tham gia...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, tại buổi làm việc, các sở, ngành liên quan đã tập trung thảo luận để rút kinh nghiệm, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Cần tăng nguồn vốn bổ sung cho Quỹ hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả; tạo điều kiện để nông dân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

P.V