icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị Văn hóa toàn quốc

  • 17:47 | Thứ Tư, 24/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 24-11, tại thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các nhà khoa học, nhà văn hóa; các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.     

Buổi sáng, đại biểu đã được nghe Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày báo cáo nội dung: “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Báo cáo khẳng định, sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển bền vững đất nước. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Việc xây dựng môi trường văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Xây dựng văn hóa trong chính trị được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa trong kinh tế bước đầu có chuyển biến về nhận thức và hành động. Đặc biệt, bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Về những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển văn hóa trong thời gian tới, Đại hội XIII của Đảng xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc". Báo cáo đã nêu mục tiêu, 3 định hướng lớn và 10 giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời gian tới. 

Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.

Sau phần tham luận của các đại biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo hội nghị. Bài phát biểu khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa, “văn hóa còn thì dân tộc còn”. Quan điểm xuyên suốt của Đảng về văn hóa ngay từ ngày đầu thành lập tới nay chính là văn hóa phải được đặt ngang hàng chính trị, kinh tế, xã hội, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Không chỉ quan tâm phát triển văn hóa, Đảng ta đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa quần chúng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đồng chí Tổng Bí thư đã nêu lên 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới cùng các giải pháp cụ thể, đồng thời mong muốn sau hội nghị này, công tác văn hóa sẽ có bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục dưới sự chủ trì của các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc... Hội nghị lần này là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước, tạo thành mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe nhiều tham luận về các giải pháp để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định vai trò to lớn của văn hóa “Văn hóa còn là dân tộc còn", vì vậy đề nghị thời gian tới, các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục thay đổi nhận thức về văn hóa, xác định phát triển văn hóa là chiến lược lâu dài. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong kỷ nguyên khoa học công nghệ, cần tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa văn hóa của nhân loại; tạo môi trường cho đội ngũ văn nghệ sỹ phát triển, sáng tạo; khơi dậy được khát vọng dân tộc, tạo xung lực, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Ngọc Mai

tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tinh thần," "động lực phát triển".
 

Ghi nhận thêm 46 ca nhiễm Covid-19, trong đó 13 ca liên quan ổ dịch Đồng Lê

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 23-11 đến 6 giờ ngày 24-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 46 ca nhiễm Covid-19 mới, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

600 đại biểu, văn nghệ sỹ dự 'Hội nghị Diên Hồng' của ngành văn hóa

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ thời gian tới.