.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo về công tác cán bộ

.
07:57, Thứ Năm, 14/01/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều ngày 13-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo về công tác cán bộ do đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm chủ trì hội thảo.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm chủ trì hội thảo.
Những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong tỉnh nói chung và cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nói riêng đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Cơ cấu độ tuổi, giới tính, ngành nghề, lĩnh vực công tác từng bước có sự điều chỉnh hợp lý hơn; nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ.
 
Hầu hết cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác, có uy tín trong đảng bộ và nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Tuy nhiên, về tổng thể và thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh và chất lượng có mặt còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ theo cơ cấu ngành nghề và chưa cân đối, phù hợp về lĩnh vực, địa bàn; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế.
 
Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa đạt mục tiêu đề ra. Năng lực công tác của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế; một số cán bộ còn thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường. Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn; sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc.
 
Cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu năng động, chủ động trong giải quyết công việc. Một số vụ việc cụ thể diễn ra nhưng năng lực chỉ đạo, điều hành của cán bộ còn hạn chế; có nơi vẫn để tồn tại tình trạng thiếu dân chủ, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ từ tỉnh về huyện và từ huyện lên tỉnh; từ khối đảng, đoàn thể sang khối chính quyền và ngược lại còn có mặt hạn chế. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu tại hội thảo
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành, địa phương, đơn vị gắn với tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 
 
Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng tổng thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp, bảo đảm năng lực, trình độ, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong thời kỳ mới. 
 
Để triển khai thực hiện đề án, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.
 
Quá trình thực hiện đề án phải xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; phải bảo đảm đạt tỷ lệ cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy theo quy định của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Trung ương về cán bộ trẻ, cán bộ nữ. 
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay; những mục tiêu, quan điểm và phương hướng của đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành, địa phương, đơn vị gắn với tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021 và những năm tiếp theo. 
 
Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm đã thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và tiếp thu tất cả những ý kiến thảo luận, phát biểu tâm huyết của các đại biểu. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.
Hiền Chi
,