.

Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

.
15:15, Thứ Tư, 20/05/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 5-9-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 20-5-2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để lấy ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặt vấn đề hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặt vấn đề hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể.

Đặt vấn đề tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Báo cáo chính trị là văn kiện rất quan trọng của đại hội, đề ra những chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh ta quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Việc tổ chức các hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tập trung trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thông qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh; vừa giúp cấp ủy nắm bắt được xu hướng tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên để kịp thời bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vừa định hướng mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Các tổ thảo luận tại hội trường
Các tổ thảo luận tại hội trường

Dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, được Tỉnh ủy thông qua để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế.

Những ưu điểm, khuyết điểm nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh,... theo tinh thần khẳng định những thành tựu nổi bật, thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế.

Đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh để đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn đối với những năm tiếp theo.

Các tổ thảo luận tại hội trường
Các tổ thảo luận tại hội trường

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thảo luận về những vấn đề quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ, thảo luận, đóng góp các ý kiến, tập trung vào các vấn đề lớn, các nội dung nêu trong gợi ý thảo luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các tổ thảo luận tại hội trường
Các tổ thảo luận tại hội trường

Sau khi quán triệt tại hội trường, hội nghị đã chia 4 tổ thảo luận. Các ý kiến đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Chủ đề và phương châm chỉ đạo của đại hội. Theo đó, chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị) được xây dựng trên cơ sở phải nêu bật được 4 thành tố quan trọng nhất theo thứ tự ưu tiên về xây dựng Đảng, về dân chủ, về đổi mới sáng tạo, về mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời gian tới; dự kiến phương châm chỉ đạo của đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Các tổ thảo luận tại hội trường
Các tổ thảo luận tại hội trường

Các ý kiến cũng đã tập trung vào nội dung kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; những nhận định, đánh giá thành tựu, khuyết điểm, hạn chế nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị; mức độ, nội dung của đánh giá tổng quát.

Nguyên nhân của những thành tựu và khuyết điểm, hạn chế; 5 bài học kinh nghiệm; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm 2021 – 2025… là những nội dung quan trọng các tổ đã dành nhiều thời gian thảo luận, bổ sung.  

Ngọc Mai

,