.

Quảng Ninh: Thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động

.
15:38, Thứ Bảy, 02/11/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 1-11, huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết 2 nghị quyết chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, huyện Quảng Ninh đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đổi mới giáo dục và đào tạo. Đến nay, 100% xã, thị trấn có trường học nhà cao tầng; 35/50 trường học đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, giáo dục mũi nhọn nằm trong tốp đầu của tỉnh.

Trong lãnh đạo XDNTM, huyện Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho cán bộ làm NTM ở các cấp. Đến nay, tổng số tiêu chí của 14 xã là 239 tiêu chí (tăng 52 tiêu chí so với năm 2015), trung bình đạt 17,1 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài các nghị quyết chuyên đề, hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, gồm: Chương trình hành động số 04-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới công tác cán bộ; Chương trình hành động số 05-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm; Chương trình hành động số 06-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển du lịch và Chương trình hành động số 10-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Theo đó, qua 4 năm thực hiện, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo động lực mới để huyện phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tiếp theo.

Cụ thể, công tác cán bộ trên địa bàn huyện Quảng Ninh đạt nhiều kết quả quan trọng; việc nhận xét, đánh giá cán bộ theo thẩm quyền bảo đảm đúng tiêu chí quy định; công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện hiệu quả, đúng quy trình, bảo đảm số lượng, chất lượng; công tác sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ được quan tâm, bảo đảm trình độ chuyên môn được đào tạo.

Công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch; nhiều mô hình giảm nghèo, giải quyết việc làm hiệu quả được nhân rộng; các hộ nghèo, hộ cận nghèo được lồng ghép hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội... Cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 6,25% và phấn đấu giảm còn 3,95% vào cuối năm 2019. Mỗi năm huyện đã đào tạo cho khoảng 1.100-1.200 lao động với tỷ lệ có việc làm sau khi đào tạo trên 75%.

Du lịch có bước phát triển đáng kể, sản phẩm du lịch của huyện ngày càng khẳng định và thu hút du khách. Năm 2018, tổng doanh thu du lịch của huyện ước tính đạt 18 tỷ đồng.

Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được thực hiện nghiêm túc, trang bị thêm cho cán bộ, đảng viên về tư duy, phương pháp trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo tổng kết và xem xét, thống nhất đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển kinh tế-xã hội thời gian tiếp theo và nhiệm kỳ mới.

Thanh Hải

,