.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

.
08:32, Thứ Ba, 05/11/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 4-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đã được nghe thông báo, quán triệt những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bao gồm: Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dự thảo báo cáo tổng kết chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm từ 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) và báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020), kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) và dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII…

Kết luận hội nghị, Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh nhấn mạnh, những nội dung, chủ trương, quyết sách mà Hội nghị Trung ương lần thứ 11 thảo luận, cho ý kiến kết luận có ý nghĩa rất quan trọng, chính vì vậy, yêu cầu cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt để nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với những nội dung đã được hội nghị thông qua.

Lan Anh

,