.

Bảo đảm tự do tôn giáo là chính sách nhất quán của Việt Nam

.
15:26, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)

Tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; trong đó có quyền tự do tôn giáo là chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Báo cáo đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Báo cáo đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; trong đó có quyền tự do tôn giáo là chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đây là khẳng định của các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học "Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng 26-11, tại Hà Nội.

Với nhiều tham luận, ý kiến phát biểu xung quanh các nội dung về quyền con người và quyền tự do tôn giáo; quan điểm của các tôn giáo về quyền con người; đánh giá về quyền con người và quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo còn cho thấy: việc giải quyết quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam có nhiều thay đổi từ năm 1990 đến nay.

Bên cạnh việc coi tự do tôn giáo là một quyền hiến định, Việt Nam đã có khung pháp luật về quyền này khá rõ ràng. Nhà nước luôn tạo điều kiện và hỗ trợ người dân thực hành quyền tự do tôn giáo.

Do vậy, các tôn giáo ở Việt Nam đang được sống đời sống tôn giáo và đời sống xã hội ngày một hồ hởi hơn, sống động hơn trong bầu không khí chung của sự đồng thuận xã hội ngày càng mở rộng.

Đánh giá về quyền con người và quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, các đại biểu đều cho rằng: Sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; trong đó có quyền tự do tôn giáo là chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.

Điều đó không những nêu rõ trong các văn bản pháp luật mà còn được bảo đảm trên thực tế với nhiều kết quả đáng ghi nhận, được đông đảo người dân Việt Nam đồng tình và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Đồng bào các tôn giáo ngày càng nhận thức đầy đủ hơn và sâu sắc hơn về quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân, về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội, về thực hiện quyền con người không được xâm phạm lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích hợp pháp của người khác.

Từ đó, chức sắc và tín đồ các tôn giáo luôn hướng về cộng đồng, lợi ích quốc gia; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, vu cáo của các thế lực xấu về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Cho rằng cần nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền tự do tôn giáo và việc thực thi ở Việt Nam hiện nay, phó giáo sư, tiến sỹ Hoàng Văn Nghĩa, Vụ Hợp tác Quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chỉ rõ: Điều này rất quan trọng, nếu không sẽ không có Nhà nước pháp quyền.

Bởi không phải lúc nào quyền tự do tôn giáo cũng là quyền tự do cá nhân và tự do con người.

Hiện nay, cách tiếp cận quyền tự do tôn giáo giữa phương Đông và Phương Tây là rất khác biệt. Nếu nước phương Đông xem tôn giáo là văn hóa và từ đó quyền tự do tôn giáo là quyền tự do về văn hóa, tín ngưỡng các quốc gia phương Tây lại xem xét đó là quyền riêng tư, thậm chí là quyền tự do chính trị, mang tính chính trị rất lớn.

"Câu chuyện này liên quan đến một loạt các vấn đề về tài sản thờ tự, những đăng ký cho các nghi lễ, nghi thức thực hành tôn giáo, các điều kiện thực hiện, thực hành tự do tôn giáo đó.

Chúng ta cần thay đổi năng lực nhận thức, tăng cường năng lực thực thi pháp quyền nếu không chủ thể là bản thân người thực thi cũng vi phạm khi vô tình cổ vũ cho một tôn giáo nào đó là đã tước đi cơ hội quyền thực hành tôn giáo của tôn giáo khác.

Đồng thời, cũng cần tăng cường nâng cao nhận thức, đối thoại, trao đổi, hợp tác quốc tế để tăng cường chia sẻ vì chính chúng ta chỉ có thể thực hiện tốt các quy định quốc tế khi kết nối với các cơ chế, thiết chế hiện nay của cộng đồng quốc tế…," ông Hoàng Văn Nghĩa nhấn mạnh.

Hội thảo khoa học Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người nhằm mục đích chỉ rõ quyền con người thể hiện trong giáo thuyết các tôn giáo; nêu bật việc thực hiện hóa quyền con người trong đời sống tôn giáo và đời sống xã hội của các tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.

Bước đầu, đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp nhằm phát huy giá trị quyền con người của các tôn giáo trong đời sống tôn giáo và đời sống xã hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật và giáo luật.

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, kết quả hội thảo góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua việc chỉ rõ những luận điểm đổi mới nhận thức về tôn giáo thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng thời gian gần đây, nhất là Nghị quyết số 24-NQ/TW về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (năm 1990), Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo (năm 2003) và Chỉ thị số 18-CT/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới (năm 2018) như đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới.

Kết quả của hội thảo góp phần phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa và đạo đức của tôn giáo; khai thác và phát huy nguồn lực xã hội của tôn giáo…

Theo Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)

,