.

Công an Quảng Bình: Tích cực hưởng ứng "Ngày Pháp luật"

.
08:47, Thứ Ba, 06/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc và cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị-pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Từ năm 2013 đến nay, ngày 9-11 hàng năm được lấy làm “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là Ngày Pháp luật). Cùng với các cấp, các ngành, những năm qua, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức triển khai và phát động CBCS hưởng ứng thực hiện “Ngày Pháp luật” với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay.

Hưởng ứng thực hiện "Ngày Pháp luật" được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, nhằm nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của CBCS, từng bước nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay.

Công an Quảng Bình chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật ở cơ sở.
Công an Quảng Bình chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật ở cơ sở.

Đầu năm 2013, Công an tỉnh đã thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) kèm theo quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó, hàng năm đều cử cán bộ đi tham gia các lớp tập huấn về công tác PBGDPL do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình và Bộ Công an tổ chức; triển khai thành công các văn bản, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện “Ngày Pháp luật”; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa “Ngày Pháp luật”, vị trí vai trò của Hiến pháp và pháp luật, các văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật mới ban hành; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung phổ biến trong tuần lễ cao điểm, tháng cao điểm thực hiện “Ngày Pháp luật” hàng năm, như: tổ chức thi tìm hiểu Hiến pháp vào năm 2013; thi tìm hiểu về ATGT, PCCC; thi tìm hiểu trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; xây dựng phòng đọc “Tủ sách pháp luật”...

Đặc biệt, ở nhiều địa phương việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật” đã được chú trọng gắn với từng nhóm đối tượng, yếu tố vùng miền, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Lực lượng Công an đã lồng ghép việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, chấn chỉnh lề lối, tác phong, văn hóa ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; học tập chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; duy trì các buổi giao ban chính trị tư tưởng theo định kỳ... Qua đó, để CBCS nâng cao giác ngộ, đạo đức cách mạng, ý chí chiến đấu và kỷ luật của lực lượng CAND.

Trong 5 năm thực hiện “Ngày Pháp luật”, Hội đồng PBGDPL Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền, phổ biến “Ngày Pháp luật” với gần 1.800 cán bộ cốt cán tham dự; gần 500 hội nghị tập huấn, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật với gần 18.000 lượt CBCS tham gia; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học và cơ quan thông tin đại chúng tổ chức gần 1.700 buổi tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Pháp luật” cho gần 170.000 lượt người tham gia; cấp phát gần 25.000 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu cho quần chúng nhân dân…

Bên cạnh đó, hàng năm lực lượng Công an đã thực hiện trên 300 lượt tin, bài, phóng sự với nhiều nội dung liên quan đến “Ngày Pháp luật” đăng tải và phát sóng trên các chuyên mục ANQB, chuyên trang báo ANXH, Website, tạp chí ANTT và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác; treo 650 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền “Ngày Pháp luật” tại các trụ sở đơn vị đóng quân trên địa bàn; thường xuyên đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Công an tỉnh; tổ chức cấp phát nhiều loại sách báo, tài liệu liên quan đến pháp luật về tận cơ sở, phục vụ tốt nhu cầu, đọc, nghiên cứu và bổ sung thêm kiến thức về pháp luật cho CBCS để áp dụng vào thực tiễn chiến đấu, công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai “Ngày Pháp luật” trong Công an Quảng Bình ngày càng được triển khai thiết thực hiệu quả qua từng năm. Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” không chỉ góp phần nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả công tác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tinh thần phục vụ nhân dân trong CBCS mà thông qua đó để mỗi cán bộ, chiến sĩ, người dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiểu biết pháp luật nhằm tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các quan hệ liên quan đến pháp luật…, xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống tại địa bàn, khu dân cư an toàn, vững mạnh, thực hiện đúng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.

Nhờ vậy, nhân dân  luôn tích cực tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành pháp luật liên quan đến ANTT, TTATGT; phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, mại dâm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và CCHT, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kịp thời phát hiện và cung cấp hàng trăm nguồn tin có liên quan đến công tác ANTT, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, triệu tập, giáo dục và đưa hàng trăm đối tượng ra kiểm điểm trước dân.

Từ ý thức chấp hành pháp luật, nhiều người dân đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực cùng phối hợp với lực lượng Công an vận động bà con nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không nghe theo đối tượng xấu lợi dụng kích động, biểu tình, gây rối ANTT.

Đặc biệt, lực lượng Công an đã tích cực tổ chức tuyên truyền, định hướng đúng đắn, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân về những vấn đề liên quan đến sự cố môi trường biển do Formosa gây ra; tình hình ANTT phức tạp tại các huyện Quảng Ninh, huyện Quảng Trạch trong việc xây dựng khu nghỉ dưỡng FLC và nhà máy nhiệt điện….

Bằng rất nhiều những việc làm, hành động cụ thể hưởng ứng “Ngày Pháp luật”, CBCS Công an Quảng Bình đã và đang khẳng định vai trò trách nhiệm, sức mạnh, niềm tin to lớn của một lực lượng vũ trang bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn.

T.H

 

,
 • BĐBP tỉnh: Xây dựng 4 mô hình lúa nước có hiệu quả

  (QBĐT) - Thời gian qua, bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã xây dựng 4 mô hình lúa nước có hiệu quả tại các khu vực biên giới do đơn vị phụ trách quản lý.

  30/10/2018
  .
 • Biên cương thắm tình hữu nghị

  (QBĐT) - Những năm gần đây, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình đã có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân vùng biên giới nước bạn Lào, góp phần tạo sự tin tưởng và tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt-Lào.

  30/10/2018
  .
 • Nữ trung tá "duyên nợ' với chuyên ngành điều tra

  (QBĐT) - Khi nói về hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát và những vụ án, nhiều người vẫn tưởng tượng rằng đó là hình ảnh chỉ dành riêng cho phái mạnh. Thế nhưng, mấy ai biết được rằng, có những nữ chiến sĩ cảnh sát cũng thể hiện sự mạnh mẽ không hề thua kém, sẵn sàng lăn xả, bất chấp mọi nguy hiểm để bắt giữ tội phạm.

  27/10/2018
  .
 • Công an Quảng Bình: Sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai, bão lũ

  (QBĐT) - Bước vào mùa mưa bão năm nay, lực lượng Công an Quảng Bình đã triển khai kế hoạch bảo đảm phương tiện, dụng cụ, tổ chức huấn luyện kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sỹ nhằm ứng phó với thiên tai, giúp đỡ nhân dân hạn chế những thiệt hại có thể xẩy ra.

  27/10/2018
  .
 • Quán triệt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ

  (QBĐT) - Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VKVLN và CCHT); Luật Cảnh vệ.

  06/11/2018
  .
 • Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018

  (QBĐT) - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 tại Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới.

  05/11/2018
  .
 • Dưới chân núi Giăng Màn

  (QBĐT) - Theo đường 12A, chúng tôi đến với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Cha Lo (trước đây là Đồn Công an nhân dân vũ trang 111 Cha Lo), đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đầu tiên của lực lượng vào năm 1967. 

  04/11/2018
  .
 • Hội đàm giữa BĐBP tỉnh Quảng Bình và Ty An ninh, tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào)

  (QBĐT) - Từ ngày 29 đến 31-10, tại thành phố Cay sỏn Phôm vi hản, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào, đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, do Thượng tá Trịnh Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và tiến hành hội đàm lần thứ VI với Ty An ninh, tỉnh Savannakhet.

  01/11/2018
  .