.

Lực lượng vũ trang Đồng Hới: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Thứ Hai, 02/06/2014, 08:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới đã làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố. Công tác giáo dục chính trị đã làm cho cán bộ chiến sỹ đề cao ý thức cách mạng, góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục chính trị và căn cứ vào tình hình thực tế để xác định nội dung, thời gian, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị. Cơ quan chính trị Ban chỉ huy Quân sự thành phố đã xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình cho các đối tượng đúng quy định; phối hợp với cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch huấn luyện và giáo dục chính trị cho LLVT trên địa bàn. Chỉ đạo đội ngũ giáo viên làm công tác giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ, dự bị động viên, đơn vị huấn luyện dân quân năm thứ nhất.

Hàng năm, có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường dự giờ, bình giảng, chỉ rõ những hạn chế của đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm ở cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống với giáo dục pháp luật nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ.

Hàng năm, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới đã tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng đủ nội dung, chương trình theo quy định của Tổng cục chính trị; thực hiện nội dung giáo dục cơ bản, giáo dục chung, giáo dục chuyên đề. Cụ thể, trong năm 2013 đã hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, kết quả kiểm tra cuối năm 100% đạt yêu cầu, có trên 82,4% khá giỏi; riêng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có 100% đạt khá, giỏi. Mặt khác, duy trì nghiêm túc chế độ thông tin, thông báo thời sự, phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, thành phố xây dựng 5 chuyên mục Quốc phòng, với 42 tin bài phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố được đăng tải, góp phần định hướng kịp thời tình hình tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và LLVT.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT thành phố cũng có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sỹ khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Qua sơ kết, tổng kết, đã khen thưởng và đề nghị trên khen thưởng cho 73 lượt tập thể và 30 cá nhân.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là, trên cơ sở nhận thức đúng ví trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy thường xuyên quan tâm đề xuất những chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả chất lượng công tác giáo dục chính trị ở đơn vị. Ban chính trị bám sát thực tiễn của địa phương để chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy và hướng dẫn triển khai cụ thể, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị; trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, vận dụng sáng tạo nhiệm vụ và đối tượng giáo dục ở đơn vị.

Chú trọng gắn kết công tác giáo dục chính trị với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện nếp sống chính quy, rền luyện kỷ luật, duy trì “Ngày pháp luật” ở đơn vị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các tiêu chí cụ thể, sát từng đối tượng, loại hình cơ quan, đơn vị. Đồng thời, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ công tác giáo dục chính trị là một nội dung trọng tâm, phương thức cơ bản để xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin và phương pháp cách mạng của Đảng trong xây dựng nhân tố chính trị tinh  thần. Từ đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có động cơ đúng, trách nhiệm cao và ý thức tự giác trong học tập chính trị.

Một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là phải luôn nhận thức đúng vai trò của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở đơn vị, vì đây là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục chính trị; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị phải hết sức quan tâm đến phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Thường xuyên chủ động tập huấn cán bộ giảng dạy chính trị theo phân cấp, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các khâu soạn giáo án, thông qua bài giảng tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy ở các cấp; động viên tính tích cực, chủ động tự giác học tập nghiên cứu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, hoàn thiện nhân cách của người cán bộ giảng dạy chính trị, bảo đảm cho họ hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản lý, thông qua giáo án cho các đối tượng trước khi huấn luyện. Kiểm tra đánh giá, chỉ rõ những thiếu sót trong tổ chức thực hiện để có chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Phát huy tinh thần trách nhiệm của giáo viên giảng dạy và giáo dục chính trị ở cơ sở; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong thời kỳ cách mạng mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay.

                       Trần Văn Tình

(Ban CHQS thành phố Đồng Hới)