.

Tin vui cho người dân ở các huyện nghèo khi vay vốn ưu đãi đi xuất khẩu lao động

.
08:01, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 9-9-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020. Đây chính là tin vui cho người dân ở các huyện nghèo khi vay vốn ưu đãi đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Đối tượng áp dụng của Quyết định này là người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp được Nhà nước cho phép đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tín dụng cho người lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, điều kiện để cho vay gồm: Người lao động có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Mức vốn vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Người lao động được vay vốn theo quy định nêu trên mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thể đến các NHCSXH để thực hiện vay vốn ưu đãi.
Người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thể đến các NHCSXH để thực hiện vay vốn ưu đãi.

Về lãi suất cho vay, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên.

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Về trả nợ gốc, lãi vay và xử lý nợ, NHCSXH thỏa thuận với người lao động về việc trả gốc nhưng tối đa không quá 12 tháng/lần. Trường hợp đến hạn, người lao động không trả được nợ thì NHCSXH theo dõi vào kỳ tiếp theo. Lãi tiền vay được thu theo kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng hoặc sổ vay vốn.

Trường hợp, người lao động có nhu cầu trả lãi theo tháng thì NHCSXH thực hiện thu theo đề nghị của người lao động. NHCSXH xử lý nợ rủi ro vốn vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định pháp luật.

Về lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt vốn vay, người lao động lập hồ sơ vay vốn gửi trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đến NHCSXH cấp huyện, nơi người lao động có hộ khẩu thường trú. Hồ sơ vay vốn bao gồm: Một bản chính Giấy đề nghị vay vốn (theo Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 2 kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg), có xác nhận của UBND cấp xã về đối tượng được hưởng chính sách tín dụng theo quy định tại quyết định này; một bản sao công chứng hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật; một bản sao công chứng hộ chiếu của người lao động còn đủ thời hạn để thực hiện hợp đồng đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Trong thời 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, NHCSXH cấp huyện thẩm định và phê duyệt.

Trường hợp không phê duyệt, phải có văn bản gửi người lao động nêu rõ lý do.
Nguồn vốn vay của chương trình này được bố trí từ nguồn vốn tồn ngân của chính sách tín dụng ưu đãi cho người lao động tại huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg, ngày 29-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020 đã được ngân sách nhà nước phê duyệt, chuyển sang thực hiện cho vay theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25-10-2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31-12-2020. Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg, ngày 29-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-10-2019. Người lao động đã vay vốn tại NHCSXH theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg trước ngày 25-10-2019, đang trong thời hạn vay thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng vay vốn đã ký kết.

Trường hợp người lao động đã ký kết hợp đồng lao động đi làm việc ở nước ngoài trước ngày 25-10-2019 nhưng chưa vay vốn, được thực hiện cho vay theo quy định tại Quyết định này. Với chủ trương nói trên, chính sách vốn vay ưu đãi thực sự là tin vui cho người dân ở các huyện nghèo khi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Luật gia Hồng Luyến

,