.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực

.
08:00, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh có Quyết định số 1057/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân cần xác định THTK, CLP là trách nhiệm và thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực, đồng thời THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

UBND tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai để hiện tốt THTK, CLP năm 2018, góp phần quan trọng cho việc tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; huy động mọi nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển và lũ lụt gây ra, phục hồi sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho nhân dân bị ảnh hưởng; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tập trung chống lãng phí và kiểm soát chặt chẽ trong mua sắm tài sản Nhà nước; triển khai tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; thực hiện tốt tinh giản biên chế hành chính theo quy định của Chính phủ; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP.

A.T

 

 

,