.

Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

.
08:31, Thứ Năm, 29/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật (THPL) ở địa phương, những năm qua, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ theo dõi THPL và đạt được những kết quả nhất định. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác này trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai sâu rộng, thường xuyên và đồng bộ công tác theo dõi tình hình THPL đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt tập trung vào lĩn,lh vực, địa bàn có nhiều phản ánh, kiến nghị, còn chồng chéo, bất cập trong quá trình thực hiện THPL.

Để nâng cao hiệu quả đối với công tác theo dõi tình hình THPL trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường triển khai có hiệu quả công tác theo dõi THPL. Đồng thời, để triển khai thực hiện quyết định số 242/QĐ-TTg, ngày 26-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022, Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án với mục tiêu chung là triển khai thực hiện một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức THPL.

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh kiểm tra tình hình THPL, công tác THPL về xử lý vi phạm hành chính tại huyện Bố Trạch.
Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh kiểm tra tình hình THPL, công tác THPL về xử lý vi phạm hành chính tại huyện Bố Trạch.

Hướng đến mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật; từng bước khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức THPL, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức THPL.

Trong đó, các nội dung chủ yếu cần tập trung như: hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành và theo dõi THPL; đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình THPL; tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức THPL; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức THPL; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức THPL; bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực đáp ứng cho công tác tổ chức THPL...

Bên cạnh đó, sở cũng đã tích cực, chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình THPL cho công chức làm công tác theo dõi tình hình THPL; ban hành các văn bản triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện nhiệm vụ về công tác theo dõi THPL...

Để công tác theo dõi tình hình THPL đi vào trọng tâm, có trọng điểm, tạo bước đột phá, UBND tỉnh đã lựa chọn lĩnh vực trọng tâm theo dõi việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và xử lý vi phạm hành chính.

Cùng với đó, là việc hướng dẫn các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo dõi tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, chú trọng theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động...

Mặt khác, để tiến hành kiểm tra công tác theo dõi THPL, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất kết hợp với kiểm tra công tác THPL về xử lý vi phạm hành chính tại 14 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành triển khai lấy 200 phiếu khảo sát (thuộc 3 mẫu khác nhau) về theo dõi THPL trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội để đánh giá tình hình THPL về lao động và bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh...

Để từng bước đưa công tác theo dõi tình hình THPL hoạt động theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác theo dõi THPL; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022; tiếp tục hoàn thiện thể chế, quan tâm các điều kiện bảo đảm nhằm thực hiện đầy đủ, thực chất nội dung theo dõi THPL; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình THPL.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi THPL đối với lĩnh vực quản lý Nhà nước, trong đó tập trung vào lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân như: an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đất đai; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác theo dõi THPL nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn THPL; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cơ chế phối hợp trong theo dõi tình hình THPL tránh sự dàn trải, trùng lặp; tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành và sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành địa phương trong công tác theo dõi THPL; quy định cụ thể, rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật...

Hồng Luyến-Ngọc Hải

 

,