.

Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

.
07:50, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-HĐPB thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, văn bản pháp luật mới ban hành... liên quan đến kỷ cương hành chính, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2018; huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, toàn thể nhân dân trong hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh...

Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp, văn bản pháp luật về trật tự an toàn xã hội, thực hiện quy chế dân chủ, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, xây dựng nếp sống văn hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...; giới thiệu các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp; lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản pháp luật có nội dung liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với việc nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Đối tượng hướng đến của kế hoạch là cán bộ, công chức, viên chức, người dân trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; phụ nữ, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng chú trọng phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; đối tượng đặc thù như người khuyết tật, người phạm tội chưa thành niên, nạn nhân bạo lực gia đình; người dân ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

A.T 

,