.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018

.
08:30, Thứ Sáu, 04/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 27-4-2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân đã ký Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018. Nội dung chỉ thị như sau:

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 2385/CT-BNN-TCTL ngày 27-3-2018 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình thủy lợi trên địa bàn; tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình thủy lợi, lập danh mục các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ xin hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa.

- Kiểm tra các tổ chức quản lý công trình trong việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm với tình hình thực tế; chỉ đạo đơn vị quản lý hồ, đập tổ chức xây dựng quy trình vận hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các hồ chứa thủy lợi chưa có quy trình vận hành, nhất là các hồ có cửa van.

Đê Trung Thuần, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch thường xuyên được tu sửa bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Đê Trung Thuần, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch thường xuyên được tu sửa bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Ảnh: Hành Tiến

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn từ ngân sách tỉnh, Trung ương và các nguồn vốn khác để sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, trong đó ưu tiến các công trình, hạng mục công trình đầu mối thủy lợi đã xảy ra sự cố hư hỏng, nguy cơ mất an toàn cao.

- Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi bảo đảm hoàn thành trước 31-8-2018.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung của chỉ thị này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Củng cố kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn các hồ, đập thủy lợi;

- Thực hiện nghiêm nội dung Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 9-5-2017 của UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập trên địa bàn tỉnh; rà soát, xây dựng lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực để quản lý hồ, đập; nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lấn chiến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 28-4-2017 của UBND tỉnh quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đập lập phương án phòng, chống lụt bão cho hồ chứa; phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy lợi trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31-7-2017; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và tổ chức trực ban nghiêm túc; tổ chức kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập bảo đảm hoàn thành trước 31-8-2018; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn.

3. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

- Chủ động kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi do công ty quản lý; lập danh mục các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp; vận hành điều tiết các hồ chứa thủy lợi tuân thủ quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành điều tiết đối với các hồ chứa thủy lợi chưa có quy trình vận hành, nhất là các hồ có cửa van; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chưa và vùng hạ du theo tình hình thực tế và quy định hiện hành của pháp luật.

- Cập nhật thông tin vận hành các hồ chứa tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 3 lần/ngày khi có mưa lũ lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: www.httl.com.vn.

4 Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn cập nhật thông tin vận hành hồ thủy điện Hố Hô tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 3 lần/ngày khi có mưa lũ lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi theo địa chỉ: ww.httl.com.vn; trong suốt mùa lũ, phải thường xuyên duy trì liên lach và thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương.

5. Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình tăng cường công tác quan trắc khí tượng thủy văn, thu thập số liệu bão, lũ; dự báo, cảnh báo kịp thời xu thế thời tiết, diễn biến của bão, lũ, thiên tai để phục vụ công tác chỉ huy phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

 
 

,