.

Sở Tài chính kiến nghị thu hồi, giảm chi hơn 8 tỷ đồng

Thứ Năm, 07/12/2017, 15:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2017, qua công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính đã kiến nghị thu hồi ngân sách, giảm chi ngân sách, giảm trừ chi phí hơn 8 tỷ đồng.

a
Sai sót trong quá trình nghiệm thu dẫn đến một số hạng mục, bộ phận công trình hoàn thành không đúng khối lượng.

Cụ thể, qua 5 cuộc thanh tra chuyên đề ngân sách tại UBND thị xã Ba Đồn, Trường Chính trị tỉnh, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục-Đào tạo và các đơn vị trực thuộc, Sở Tài chính đã phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí; thu, chi thiếu hoặc sai chế độ, đối tượng; sử dụng sai nguồn kinh phí, hoạch toán sai nội dung tài khoản kế toán và chưa đúng quy chế chi tiêu nội bộ; trích thiếu nguồn dự phòng cải cách tiền lương.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã kiến nghị thu hồi ngân sách, thu vào tài khoản tạm giữ của Sở tại các đơn này với số tiền 346,785 triệu đồng.

Qua việc thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Tài chính phát hiện một số chủ đầu tư có sai sót trong quá trình nghiệm thu dẫn đến một số hạng mục, bộ phận công trình hoàn thành không đúng khối lượng, áp dụng sai đơn giá và một số chính sách chế độ khác. Do vậy, Sở Tài chính đã kiến nghị giảm chi ngân sách số tiền 8,177 tỷ đồng.

Thông qua việc kiểm tra quyết toán sử dụng vốn tài sản tại các doanh nghiệp Nhà nước, Sở Tài chính phát hiện và kiến nghị giảm trừ chi phí quản lý tại một doanh nghiệp sử dụng không đúng chế độ quy định hiện hành với số tiền 184,356 triệu đồng.

Bùi Thành