.

Bồi dưỡng kiến thức cho lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin

.
08:26, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 4-12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công nghệ thông tin cho 40 đại diện lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) của các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản quản lý nhà nước lĩnh vực CNTT; vai trò, chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng của người lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin; cách mạng công nghiệp 4.0; Cơ quan điện tử, kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình; hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh; định hướng hoạt động ứng dụng CNTT trong năm 2019 và các giai đoạn tiếp theo.…

Bên cạnh đó, các học viên cũng được nghe phổ biến khái quát những nội dung chính của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...
 
Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, tạo chuyển biến về nhận thức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước của tỉnh, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn mới.
 
Phạm Hà
,