.

Liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử

.
09:04, Thứ Tư, 07/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 5-3, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 276/UBND-KSTT về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ trên cơ sở khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30-8-2018, trong đó đối với những dự án công nghệ thông tin hoặc kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin được thực hiện từ năm 2018 trở đi phải có yêu cầu, nội dung về kết nối, chia sẻ và liên thông các cấp.

UBND tỉnh cũng nêu rõ, khi đầu tư hoặc thuê dịch vụ hệ thống xử lý thủ tục hành chính, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông phải tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh đã được phê duyệt; đồng thời tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện một phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử thống nhất trên cơ sở tổ chức lại phần mềm hiện có theo hướng dẫn, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mặt khác, các sở, ban, ngành thuộc UBND tổ chức rà soát các quy trình thực hiện thủ tục hành chính để xây dựng phương án đơn giản hóa, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành những quy trình thực hiện thủ tục hành chính thống nhất để áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

A.T 

,