.

Triển khai Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao

Thứ Sáu, 07/10/2016, 08:45 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa đã ban hành Công văn số 1639/UBND-NC về việc triển khai Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, để thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21-7-2016 của HĐND tỉnh khóa XVII, về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 -2020 theo hệ thống cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, tổng hợp nhu cầu thu hút, đào tạo trong toàn tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao hàng năm; theo dõi, quản lý cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách thu hút theo quy định.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần xác định nhu cầu thu hút người có trình độ chuyên môn cao gắn với kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức trong năm của cơ quan, đơn vị trong xây dựng kế hoạch gửi Sở Nội vụ vào tháng 11 năm trước để tổng hợp chung.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương sử dụng người được thu hút đúng với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; đồng thời tạo môi trường công tác thuận lợi cho đối tượng được thu hút phát huy khả năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

A.T