.
Cải cách hành chính:

Tập trung đào tạo cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Ba, 20/09/2016, 08:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua, tỉnh ta đã tập trung đào tạo, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Do vậy, trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo số liệu thống kê, trong 5 năm qua, tỉnh ta đã có 15.932 lượt cán bộ, công chức cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó có 351 người được đào tạo về lý luận chính trị, 366 người được đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ, 7.613 lượt người được bồi dưỡng kiến thức chung. Riêng về kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành có 6.592 lượt người được đào tạo; về ngoại ngữ, có 373 lượt người, tin học 637 lượt người.

Tính đến nay, có 97% cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện được đào tạo, đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 70% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được bồi dưỡng theo chương trình quy định; 80% cán bộ, công chức các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng là 6.557 lượt người. Trong đó, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn có 637 lượt người; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tin học, ngoại ngữ là 5.920 lượt người.

 Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

Đến nay, toàn tỉnh đã đạt được 85,88% cán bộ và 95% công chức xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định. Có 98% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc; 100% công chức cấp xã vùng đô thị, đồng bằng và 99% công chức cấp xã vùng núi có trình độ trung cấp trở lên. Tỷ lệ công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng hàng năm đạt 100% kế hoạch.

Đến nay có 60% số người hoạt động không chuyên trách được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đối với đại biểu HĐND các cấp có 100% số đại biểu được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ cho các hoạt động.

Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã cử 334 lượt cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo kế hoạch của tỉnh và các chương trình, đề án, dự án do Bộ Nội vụ và các bộ, ngành tổ chức. Trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đào tạo phương pháp giảng dạy tích cực...

Đối với đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn giai đoạn 2011 - 2015, có 85,88% cán bộ xã và 95% công chức xã đạt chuẩn về chuyên môn. Từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Công an tỉnh, Trường Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức mở 94 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 4.935 lượt cán bộ, công chức xã.

Trong đó có 8 lớp bồi dưỡng cho các bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã và trưởng các đoàn thể với 660 lượt người; 9 lớp bồi dưỡng chức danh, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cho các chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND với 864 lượt người; 60 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cho 7 chức danh công chức chuyên môn với 2.871 lượt người; 17 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho 540 lượt người. Nguồn kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã hàng năm cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ quản lý, sử dụng với tổng kinh phí trên 3,6 tỷ đồng...

Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 đã được quan tâm hơn trước. Bước đầu, tỉnh đã xây dựng được một số cơ chế, chính sách để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm nhiều đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được phân công tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chặt chẽ, có hiệu quả; đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh đủ về số lượng, chất lượng ngày càng tăng, cơ bản đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh...

X.V