Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh:

Đột phá từ những nghị quyết chuyên đề

  • 06:02 | Thứ Sáu, 23/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh và các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã triển khai toàn diện, từng bước đi vào chiều sâu về các mặt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng cập nhật, bổ sung những nhiệm vụ mới cũng như đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, còn vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Toàn Đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá thành những nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát.

Qua đó, thực hiện phù hợp với đặc thù của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ khối với 1 đề án, 3 nghị quyết chuyên đề, cùng các chương trình, kế hoạch, quy định cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa, triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế cơ sở, có tính khả thi cao.
 
Trước hết, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt bởi thực tế cho thấy, sau khi ban hành các văn bản, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, khâu đầu tiên về tuyên truyền, quán triệt, phổ biến có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, bảo đảm quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng được thể hiện trong văn bản, nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chính vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh.
 
Nhờ đó, đánh giá được tình hình thực tế, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng hiệu quả, chất lượng chưa cao để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu hướng tới trong thời gian tới. Phấn đấu 100% cấp ủy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; phấn đấu tỷ lệ bình quân cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết đạt trên 98%; đoàn viên, hội viên trên 95%...
Các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng được tổ chức thường xuyên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng được tổ chức thường xuyên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được nêu ra trong nghị quyết sẽ góp phần nâng cao nhận thức; nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp… Đồng thời, góp phần tiết kiệm về thời gian, kinh phí tổ chức; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối đã quan tâm, chú trọng chỉ đạo, triển khai nghị quyết, đề án về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 với việc đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cùng với lộ trình, tiến độ, đối tượng cụ thể, rõ ràng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vai trò của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc, nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên cấp ủy cấp trên trong dự sinh hoạt với chi bộ...
 
Đặc biệt, điểm nhấn trong triển khai thực hiện nghị quyết, đề án chính là tổ chức hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” vào quý III/2023 tại các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, hứa hẹn là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, là hình thức học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đối với cấp ủy cơ sở.
 
Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ khối triển khai kịp thời, góp phần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.
 
Những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra cụ thể, sát với thực tiễn tại các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng để toàn Đảng bộ khối nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ mới đạt chỉ tiêu đề ra, như: 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; kịp thời xem xét, kết luận 100% đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật; giải quyết 100% các đơn tố cáo, 100% đơn khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền...
 
Thông qua kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống; giúp mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Lam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhấn mạnh: “Thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ khối quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên với cách làm, giải pháp sáng tạo, quyết liệt để tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ khối; đồng thời, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đoàn kết, kỷ cương, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao".
 
                                                                                          Lê Hồng

tin liên quan

Thủ tướng: Giải quyết vướng mắc, cung ứng đủ thuốc cho khám chữa bệnh

Thủ tướng giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, trình Quốc hội, bảo đảm cung ứng thuốc cho nhân dân.
 

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ quyền cơ bản của con người

Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan với định kiến xấu mà một số tổ chức nước ngoài đã đưa ra về tình hình Việt Nam."
 

Triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

(QBĐT) - Chiều ngày 22/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành hội nghị lần thứ 37 để cho ý kiến về tinh hình kinh tế-xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ quý IV do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.