Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh:

Nâng cao chất lượng học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng

  • 06:59 | Thứ Ba, 05/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh và các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức nghiêm túc. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong triển khai đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
 
Đảng bộ Khối CCQ tỉnh hiện có 70 TCCSĐ với hơn 4.900 đảng viên. Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của một tổ chức đảng có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc đẩy mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
 
Hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết có sự đổi mới, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ và các TCCSĐ trực thuộc. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đã có nhiều sáng tạo, bảo đảm thiết thực, có tính khả thi cao.
 
Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhận thức cơ bản đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung chính, cốt lõi, chủ trương, giải pháp lớn nêu trong nghị quyết, tạo được sự đồng thuận trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chống các quan điểm sai trái, thù địch và uốn nắn các biểu hiện nhận thức lệch lạc.
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối còn những hạn chế, như: Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có lúc chưa kịp thời, việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; tinh thần, ý thức, thái độ học tập nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; chất lượng báo cáo viên tại một số hội nghị còn có những hạn chế nhất định.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khối.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khối.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, ngày 14/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, các đoàn thể chính trị-xã hội và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.
 
Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ phải thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
 
Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể các cấp trực tiếp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết của Đảng; phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân các đồng chí cấp ủy, ban chấp hành đoàn thể trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai và sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết ở cơ quan, đơn vị.
 
Các cấp ủy, ban chấp hành các đoàn thể có trách nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong quá trình học tập, nghiên cứu nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần chú trọng nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm học tập nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trước quần chúng.
 
Hai là, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng của cấp ủy các cấp.
 
Các cấp ủy, trực tiếp là người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết tại đảng bộ, chi bộ cấp mình. Nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phải thiết thực, không rập khuôn, không sao chép, lựa chọn những việc cần tập trung, phù hợp với cơ quan, đơn vị.
 
Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt nghị quyết, cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết. Chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; tăng cường các hình thức trao đổi, thảo luận trong học tập nghị quyết của Đảng.
 
Ba là, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp phải thường xuyên quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, xem đây là yếu tố quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và vận dụng triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.
 
Lựa chọn đội ngũ báo cáo viên truyền đạt nghị quyết phải là những người có uy tín và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định, có tâm huyết và trách trách nhiệm với công việc. Hàng năm, các cấp ủy đảng cần quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
 
Thứ tư là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết.
 
Công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cốt lõi của nghị quyết; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện nghị quyết tới đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nghị quyết của đảng tại cơ quan, đơn vị.
 
Các tổ chức đoàn thể trực thuộc chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền nghị quyết sâu rộng tới đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức phong phú, thông qua các hoạt động thực tiễn, sinh hoạt đoàn thể... để đoàn viên, hội viên có điều kiện tham gia học tập, nắm được những nội dung cơ bản của nghị quyết.
 
Năm là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối.
 
Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh và hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy và UBKT các cấp hàng năm phải xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, các chi bộ trong việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.
 
Xử lý nghiêm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên không chấp hành việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng theo quy định.
Trần Thanh Hải
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

tin liên quan

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(QBĐT) - Chiều 30/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
 

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49

(QBĐT) - Chiều nay (30/6), Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49, năm 2022. 

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 đã diễn ra với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước.