Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

  • 07:54 | Thứ Tư, 15/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tích cực chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. 
 
Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả trong việc xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời xây dựng, củng cố TCCSĐ tiến hành sắp xếp, sáp nhập các TCCSĐ phù hợp với việc hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của tỉnh và quyết định của UBND tỉnh; đồng thời, kiện toàn một số mô hình các đảng bộ, chi bộ có tính đặc thù như: Mô hình Đảng bộ Cục Thuế, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước, Đảng bộ BHXH… từ trực thuộc các huyện, thị xã, thành phố về trực thuộc các đảng bộ thuộc Khối CCQ tỉnh để thống nhất trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. 
 
Phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy ở cơ sở tiếp tục được đổi mới, thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc để thống nhất lãnh đạo, điều hành các hoạt động trên mọi lĩnh vực; các nghị quyết được ban hành có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và có tính khả thi cao; việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã đem lại kết quả tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở thường xuyên được chăm lo... 
 
Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém được các cấp ủy đặc biệt quan tâm.
 
Hàng năm có 98,7% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, trên 85,7 % TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, bảo đảm mục đích, yêu cầu, nội dung theo quy định.
 
Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được thực hiện chặt chẽ, có chất lượng. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, luôn nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 99,7%. Công tác phát triển đảng viên mới, được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ bình quân tăng 5% so với tổng số đảng viên hàng năm của toàn Đảng bộ Khối.
 
Để đạt được những kết quả đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp ủy cơ sở đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ. Hầu hết các TCCSĐ trong khối đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị...
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Một số TCCSĐ chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí có nơi còn xem nhẹ.
 
Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, chưa thực sự tiên phong, gương mẫu; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ có nơi còn chậm được đổi mới...
 
Để thực hiện tốt công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian tới, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cần tập trung quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của TCCSĐ và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên; triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
Kiện toàn mô hình TCCSĐ gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, chương trình hành động do cấp ủy đề ra.
 
Tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ. Cấp ủy cơ sở phải nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ mình theo quy định của Ban Bí thư Trung ương; xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, chú trọng giải quyết những vấn đề phát sinh bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.
 
Thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chuẩn bị tốt nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình; giữ nghiêm kỷ luật Đảng và kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực và các biểu hiện mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ ngay từ cơ sở.
 
Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm tính tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên là biện pháp thường xuyên và tất yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ...
 
Tập trung giải quyết hiệu quả công tác cán bộ ở những nơi mất đoàn kết nội bộ; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở khi có sự biến động. Thực hiện nghiêm công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm nguyên tắc, quy trình, chú trọng bổ sung quy hoạch những nhân sự mới, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các mặt công tác quản lý đảng viên, giáo dục rèn luyện đảng viên, chú trọng chất lượng phát triển đảng viên mới.
 
Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là ở những đơn vị, cơ quan, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên...
 
Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm và phải thực sự công minh, chính xác, kịp thời; đồng thời gắn việc thực hiện nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng với thực hiện Quy chế dân chủ ở từng cơ quan, đơn vị.
 
Trần Ngọc Thăng
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc

Ông Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu chính sách pháp luật và cùng Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, có lợi ích lâu dài tại Việt Nam.
 

Các sở, ban, ngành trả lời kiến nghị của cử tri

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, các sở, ban, ngành đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Báo Quảng Bình lược ghi một số nội dung trả lời của các sở, ban, ngành về những vấn đề cử tri quan tâm.

Nhân rộng các mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(QBĐT) - Năm 2021, Mặt trận các cấp TP. Đồng Hới tiếp tục triển khai cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)" theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương.