Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

  • 08:02 | Thứ Ba, 13/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bạn đọc hỏi: Trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?
 
Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:
 
-Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Thường trực HĐND có trách nhiệm dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND của cấp mình.  
 
Thường trực HĐND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  
 
-Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp, thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.
 
Riêng Ủy ban nhân dân cấp xã còn có thêm một số trách nhiệm khác như xác định khu vực bỏ phiếu và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn; đối với các đơn vị hành chính cấp huyện không chia thành đơn vị hành chính cấp xã thì việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định (khoản 4 Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
 
Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu; đối với những nơi không có đơn vị hành chính cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp huyện lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.
 
Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử.
 
Theo VT(Báo Tin tức)