.

Xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

.
07:27, Thứ Hai, 29/06/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Quảng Bình có 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện và 151 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; trong đó, có 28 xã, phường biên giới với 47.780 hộ/192.650 khẩu (chiếm 21,51% dân số toàn tỉnh). Tỉnh có chung đường biên giới đất liền với 2 tỉnh Khăm Muồn và Sa -Vẳn -Na-Khẹt (Lào) dài 222,118 km và 116,214 km đường bờ biển với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội. Khu vực biên giới (KVBG) của tỉnh mang tính đặc thù, là nơi sinh sống đan xen của dân tộc Kinh, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.
 
Nhiệm kỳ qua, tình hình chính trị-xã hội ở khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Trong bối cảnh tác động của tình hình chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển, sự chống phá ngày càng gia tăng của các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cực đoan, hoạt động của các loại tội phạm, thiên tai, địch họa, đặc biệt đại dịch Covid-19 và nhiều vấn đề xã hội nảy sinh khác, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, góp phần bảo đảm bình yên cho đời sống nhân dân và sự phát triển của tỉnh nhà chịu nhiều tác động không nhỏ.
 
Nhằm xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là:
 
Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng; tăng cường các giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về tình hình biên giới, chủ quyền biển đảo; quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 3-3-2016 của Tỉnh ủy Quảng Bình về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... với nhiều cách làm mới, thiết thực, hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm công tác của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong BĐBP tỉnh.
  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trao tặng bức trướng cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2019) và 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2019).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trao tặng bức trướng cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2019) và 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2019).
Đảng bộ đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện chương trình công tác toàn khóa; chương trình công tác kiểm tra, giám sát; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quy hoạch cán bộ nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng Đảng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng nguyên tắc, chặt chẽ theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn kiểm tra, giám sát tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; những nơi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, các quy chế, quy định; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ, xử lý kỷ luật nghiêm minh, góp phần giữ vững kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ.
 
Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; đồng thời, chỉ đạo các đồn Biên phòng thực hiện tốt quy chế phối hợp với đảng ủy xã, phường biên giới; thực hiện hiệu quả đề án “Tăng cường cán bộ BĐBP đảm nhiệm chức danh phó bí thư đảng ủy xã phụ trách cơ sở; giới thiệu đảng viên thuộc Đảng bộ về sinh hoạt đảng tại một số chi bộ bản thuộc các xã biên giới phía Tây của tỉnh”, tạo sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về biên giới, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp BĐBP tỉnh trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tốt các vấn đề trên biên giới, vùng biển; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; cơ sở vững mạnh toàn diện (VMTD), cụm an toàn làm chủ; thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhân dân; thực hiện tốt Đề án 825-ĐA/QUTW của Quân ủy Trung ương về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tham mưu, đề xuất và tham gia giải quyết, xử lý tốt các vụ việc phức tạp, vấn đề mới nảy sinh..., góp phần ổn định tình hình, không để tạo thành “điểm nóng” ở KVBG; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.
 
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao; quan tâm xây dựng và duy trì nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa thiết thực, như: các mô hình giúp đồng bào dân tộc thiểu số làm lúa nước; triển khai hiệu quả các mô hình “Phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở KVBG”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; “Ánh sáng vùng biên”; “Quân dân y kết hợp”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới, vùng biển”, “Nâng bước em tới trường”; “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở KVBG...
 
Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, lập công xuất sắc, được các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương khen thưởng. Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, công tác tổ chức chỉ huy của BĐBP tỉnh trong xây dựng lực lượng chính quy, đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững sự bình yên trên hai tuyến biên giới, bảo đảm điều kiện quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
 
Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Ðảng, Nhà nước; lợi dụng dân tộc, tôn giáo, lôi kéo, tập hợp lực lượng hoạt động; đặc biệt là tội phạm ma túy với tính chất ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh và nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG.
 
Tình hình trên đặt ra cho lực lượng biên phòng nhiệm vụ rất nặng nề trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới; đòi hỏi Đảng bộ BĐBP tỉnh phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm rất cao để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
Một là, xác định Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia là một chiến lược chuyên ngành quan trọng thể hiện rõ mục tiêu, quan điểm của Ðảng về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch thực hiện Nghị quyết này nhằm xây dựng BĐBP thực sự là lực lượng chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
 
Ðể xây dựng BĐBP tỉnh VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Ðảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của Ðảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh về tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
 
Ðặc biệt là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong Đảng bộ, đến từng chi bộ, tổ Đảng của đơn vị; lãnh đạo tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của BĐBP tỉnh; xây dựng Đảng bộ VMTD, đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.
 
Hai là, Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo tinh, gọn, mạnh, sát chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo và xây dựng đơn vị VMTD; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện nghiệp vụ với kỹ năng, chiến thuật, võ thuật và thể lực sát với thực tế; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.
 
Đảng bộ phải lãnh đạo làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, đơn vị VMTD, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Ba là, tiếp tục lãnh đạo xây dựng mối quan hệ mật thiết với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; đồng thời, huy động được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, phải bám nhân dân, dựa vào nhân dân, tuyên truyền, giác ngộ nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để nhân dân tin vào Đảng, Nhà nước, gắn bó với BĐBP, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
 
Xác định đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, Đảng bộ BĐBP tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo các đơn vị trong toàn lực lượng thường xuyên duy trì tốt mối quan hệ đã có, vừa chủ động thiết lập các mối quan hệ mới với lực lượng biên phòng, chính quyền và nhân dân các địa phương của nước bạn Lào trên tuyến biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.
 
Thứ tư là, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị. 
 
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng bộ BĐBP tỉnh phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh vào cuộc sống; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
 
                        Hoàng Đăng Quang 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  
 
,