.

Hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả

.
22:14, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, thời gian qua, Sở Ngoại vụ đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân đến giao dịch và làm việc với sở.
 
Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách TTHC, Sở Ngoại vụ đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo; giao Văn phòng sở là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch, triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC của cơ quan.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Nam, quyền Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ cho biết: Công tác CCHC đã được sở chú trọng thực hiện trên tất cả các mặt; trọng tâm là cải cách TTHC, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động (NLĐ), cải cách thể chế, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính công tại sở.
 
Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thông qua các cuộc họp giao ban của cơ quan, toàn thể công chức, viên chức và NLĐ được tổ chức nghiên cứu, phổ biến kế hoạch CCHC. Nhờ đó, công chức, viên chức và NLĐ của sở đều nắm rõ được vị trí, vai trò của công tác CCHC đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cá nhân và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Sở Ngoại vụ chú trọng CCHC tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân đến giao dịch và làm việc.
Sở Ngoại vụ chú trọng CCHC tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân đến giao dịch và làm việc.
Sở Ngoại vụ thường xuyên tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đối ngoại theo kế hoạch công tác pháp chế và kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của sở. Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 của tỉnh, Sở Ngoại vụ đã ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC.
 
Theo đó, sở chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phòng thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo đúng kế hoạch đã ban hành; định kỳ kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại cơ quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều được công khai bằng bảng lớn tại tiền sảnh và được hệ thống theo từng lĩnh vực, đóng thành sổ hướng dẫn thực hiện TTHC để niêm yết tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, các phòng chuyên môn xử lý hồ sơ và được đăng tại Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ.
 
Từ đầu năm đến nay, Sở Ngoại vụ đã rà soát các quy trình giải quyết TTHC, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt 7 quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Bên cạnh đó, bộ phận một cửa liên thông của Sở Ngoại vụ đã tiếp nhận tổng số 21 hồ sơ TTHC và đã giải quyết 20 hồ sơ theo đúng theo quy định.
 
Các TTHC của sở được xây dựng dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của Trung ương và địa phương, bảo đảm tính hợp pháp và đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của các cá nhân, tổ chức. Bộ phận một cửa liên thông và các phòng giải quyết TTHC của sở đều thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; các hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân đến giao dịch và làm việc với sở.
 
Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, Sở Ngoại vụ đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, lấy sự hài lòng của khách hàng và kết quả cải cách TTHC làm thước đo mức độ hoàn thành của công chức, viên chức.
 
Đặc biệt, Sở Ngoại vụ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng CNTT đã được trang bị. Hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT ngày một hoàn thiện bảo đảm phục vụ cho việc lưu trữ, ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, kết nối với cổng giao tiếp điện tử của các ban, ngành thuộc tỉnh. Điểm nổi bật là Sở Ngoại vụ đã sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, mạng nội bộ, thư điện tử trong trao đổi công việc và đã bố trí đường dây nóng và hòm thư góp ý.
 
Đồng thời xây dựng, chuyển đổi, cải tiến và tiến hành các quy trình, thủ tục liên quan để xây dựng, chuyển đổi, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của sở. Hiện nay, Sở Ngoại vụ đã ban hành quyết định ban hành các tài liệu, quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với tổng số 27 quy trình, trong đó có 9 quy trình liên quan đến TTHC.
 
Với nhiều giải pháp tích cực, công tác CCHC của Sở Ngoại vụ đã có nhiều chuyển biến, đạt được những kết quả nhất định; các hoạt động quản lý nhà nước đã đi vào quy trình, thủ tục chặt chẽ; việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác CCHC đã hình thành phương thức làm việc mới trong lãnh đạo, quản lý, xử lý công việc, góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc của toàn thể công chức, viên chức và NLĐ...
 
Trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành; công khai, minh bạch các văn bản pháp luật; tiếp tục rà soát TTHC; tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện CCHC nhằm hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
                                                                                                    T.H
 
,