.

Thành công và bài học kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở

.
07:30, Thứ Tư, 20/05/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Với 24 đảng bộ cơ sở được lựa chọn đại hội điểm trong toàn tỉnh, ngay sau khi hoàn thành, các đảng bộ đã tiến hành hội nghị rút kinh nghiệm. Về cơ bản, các đảng bộ được chọn lựa đã đáp ứng yêu cầu, tính chất của đại hội điểm. Đã có nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý được rút ra; những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, từ đó thống nhất các vấn đề để tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở ra diện rộng đúng thời gian quy định với chất lượng cao.
 
Đối với hai nội dung quan trọng là chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các dự thảo văn kiện trình đại hội và văn bản phục vụ đại hội được các cấp ủy chuẩn bị khá chu đáo, phát huy dân chủ, tổ chức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện được tính nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình.
 
Việc tổng hợp ý kiến tham gia Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp được tiến hành nghiêm túc. Một số đơn vị đã chủ động thực hiện điểm mới trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị là chuẩn bị dự thảo chương trình hành động để trình đại hội thảo luận.
 
Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và cán bộ, đảng viên từ việc nhận xét, đánh giá cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch; sắp xếp, bố trí cán bộ chủ chốt gắn với nhân sự dự kiến tại đại hội. Trong xây dựng đề án nhân sự đã có những điểm mới, như: cấp ủy đương nhiệm tổng kết, đánh giá công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Chất lượng nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, cơ bản bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, bảo đảm số dư (trên 10%) theo quy định.
  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng với việc chuẩn bị chu đáo hai nội dung trên, công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội được tăng cường với nhiều hình thức, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong đảng bộ và nhân dân. Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng đã tạo tiền đề để 24 đảng bộ hoàn thành đại hội điểm đúng thời gian quy định và bảo đảm các yêu cầu đại hội điểm. Chương trình, nội dung, quy chế đại hội được chuẩn bị đầy đủ, bám sát Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn. Việc thảo luận báo cáo chính trị khá sôi nổi, đề cập toàn diện các lĩnh vực. Công tác bầu cử cấp ủy, bầu trực tiếp bí thư, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được tiến hành khá tốt.
 
Việc bầu bí thư trực tiếp tại đại hội được tiến hành theo Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW về thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng quy định. Hầu hết các cấp ủy đương nhiệm dự kiến tái cử đều trúng cử. Cấp ủy khóa mới cơ bản bảo đảm các yêu cầu về cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ… Trình độ các mặt của cấp ủy khóa mới được nâng lên.
 
Các đại hội bầu trực tiếp bí thư đúng với phương án chuẩn bị, tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 95% trở lên, có nơi đạt 100%. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên chỉ bầu một lần, đủ số lượng và chất lượng. Bầu ban thường vụ, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy thực hiện bảo đảm đúng đề án và các phương án chuẩn bị.
 
Để đạt được những kết quả nêu trên, qua các hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm cho thấy cấp ủy các cấp đã nghiêm túc quán triệt các văn bản về chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cụ thể hóa hệ thống văn bản ở cấp mình và tổ chức thực hiện đúng mục đích, yêu cầu nội dung, tiến độ đại hội điểm theo kế hoạch của tỉnh.
 
Quá trình triển khai đại hội điểm, các đơn vị đã nhận được sự quan tâm sâu sát, tập trung chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên. Tinh thần dân chủ được phát huy đã huy động được trí tuệ, sức lực, vật chất của toàn đảng viên trong đảng bộ và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là vai trò của ban chấp hành các đảng bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội, tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu, đảng viên dự đại hội…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua 24 đại hội điểm cũng bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn của một số cấp ủy, cơ quan chuyên môn đối với quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm, chất lượng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nội dung tham luận, điều hành đại hội, đề án nhân sự, đề án đại biểu dự đại hội cấp trên… Những hạn chế, khuyết điểm này đã được phân tích, rút kinh nghiệm để việc tiến hành đại hội cơ sở ra diện rộng bảo đảm về chất lượng và thời gian quy định.
 
Trên cơ sở kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại rút ra từ các đại hội điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai thời gian tới để bảo đảm thành công đại hội đảng bộ cơ sở. Cụ thể, công tác quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục chú trọng.
 
Báo cáo chính trị  phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ ưu, khuyết điểm; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện.
 
Việc lấy ý kiến của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân phải được triển khai bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Dự thảo chương trình hành động, nội dung thảo luận phải bảo đảm các định hướng lớn, tập trung, toàn diện. Công tác nhân sự vẫn là nội dung trọng tâm cần bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác tuyên truyền cần thực hiện toàn diện, cụ thể…
 
“Thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, trước hết là người đứng đầu, củng cố, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng!”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
 
Diệu Cầm
 
,