.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư

.
12:17, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, thị xã Ba Đồn luôn chú trọng đến công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mà người dân quan tâm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn.
 
Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), những năm qua, Thị ủy, UBND thị xã Ba Đồn thường xuyên quán triệt, triển khai đến từng công chức, viên chức thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Chính trị, công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường đối thoại giữa các cơ quan, các xã, phường với người dân; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.
 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân dưới nhiều hình thức, như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tư liệu, tủ sách pháp luật,...
 
Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, thị xã đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo thị xã cũng trực tiếp tham gia tiếp dân theo định kỳ và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị. 
Lãnh đạo xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn) đối thoại với người dân trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn) đối thoại với người dân trên địa bàn.
Sau mỗi kỳ tiếp công dân, ban tiếp công dân thị xã phân loại đơn, thư chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, UBND thị xã chỉ đạo thanh tra huyện tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn, thư KNTC; kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, phường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra.
 
Đầu năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND, ngày 11-1-2019 về việc thành lập tổ công tác liên ngành giải quyết các vụ việc kiến nghị KNTC kéo dài trên địa bàn thị xã; nhờ đó, đã kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm nhiều kiến nghị, phản ánh của người dân trên địa bàn.
 
Trong 9 tháng năm 2019, thị xã Ba Đồn đã tiếp 565 lượt công dân; trong đó, lãnh đạo UBND thị xã tiếp 107 lượt công dân và lãnh đạo UBND xã, phường tiếp 143 lượt người…
 
Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, kê khai thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển, chế độ chính sách, hỗ trợ giải phòng mặt bằng, môi trường, trật tự đô thị. UBND thị xã cũng đã tiếp nhận 71 đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, đơn đủ điều kiện thụ lý giải quyết là 34 đơn, đã giải quyết 33/34 đơn, đạt 97,1%.
 
Các đơn, thư được thụ lý đã giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, do đó, hạn chế tối đa đơn, thư khiếu kiện vượt cấp.
 
Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về KNTC, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết KNTC trên địa bàn thị xã thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp công dân của lãnh đạo từ thị xã đến cơ sở đã đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.
 
Tuy nhiên, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn thị xã Ba Đồn vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn mặc dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn chậm; việc theo dõi thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra còn hạn chế; một số địa phương chưa duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, nơi tiếp công dân chưa bố trí theo đúng quy định. Cán bộ Tư pháp các xã, phường được giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại và quản lý đơn thư KNTC, tham mưu cho Chủ tịch UBND giải quyết KNTC nhưng lại làm việc kiêm nhiệm nên dẫn đến thiếu sâu sát, tham mưu giải quyết một số vụ việc khiếu nại chưa bảo đảm thời gian quy định.
 
Ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho hay, để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân, thời gian tới, thị xã Ba Đồn sẽ tăng cường tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của người KNTC tại các buổi tiếp dân để công dân hiểu và thực hiện nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện; xử lý kịp thời, đúng trình tự thủ tục các đơn thư KNTC, tránh tình trạng chuyển đơn thư lòng vòng. Bên cạnh đó, thị xã sẽ tập trung xử lý, giải quyết các đơn thư KNTC được công dân gửi đến UBND thị xã; đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, phòng ban, đơn vị khẩn trương giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền đang giải quyết và mới phát sinh bảo đảm thời gian, đúng quy định của pháp luật.
 
Lan Chi
,