.

Chất lượng của cấp ủy viên cơ sở ở cấp xã: Vấn đề cần quan tâm

.
09:14, Thứ Ba, 01/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Cấp ủy cơ sở là cơ quan lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở giữa hai nhiệm kỳ đại hội. Vì vậy, cấp ủy cơ sở có vai trò quan trọng đối với toàn bộ hoạt động lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, chất lượng của đội ngũ cấp ủy cơ sở nói chung, cấp ủy cơ sở tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) nói riêng phải không ngừng nâng cao nhằm đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ chính trị đặt ra. Đề có được đội ngũ cấp ủy cơ sở ở cấp xã có chất lượng toàn diện thì trước hết phải chú ý đến con người cụ thể, nghĩa là phải quan tâm đến chất lượng của từng cấp ủy viên của tổ chức cơ sở đảng.

Theo quy định tại Điều 12 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII thì: “Cấp ủy viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm.”

Trên cơ sở lý luận và nghiên cứu thực tế tại các tổ chức cơ sở đảng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có thể thấy rằng, các cấp ủy cơ sở đã thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt các khâu của công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy.

Trước mỗi kỳ đại hội, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, về cơ bản, các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện sự khách quan, công tâm trong việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo cho mỗi nhiệm kỳ.

Chính vì thế đã lựa chọn được những người vừa có đức vừa có tài, xây dựng được cấp ủy đủ sức lãnh đạo địa phương, cơ sở ngày càng phát triển toàn diện. Sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhà không ngừng được cải thiện và nâng cao, đó là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị, nhưng trước hết phải nói đến vai trò của các cấp ủy viên và cấp ủy, với vị trí là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy, tại một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, thể hiện sự yếu kém trong việc xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cho mỗi kỳ đại hội.

Tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc lựa chọn người; một số cấp ủy và cán bộ lãnh đạo thiếu tôn trọng và phát huy quyền của đảng viên, ít lắng nghe ý kiến của cấp dưới và nhân dân; thậm chí một số nơi, cán bộ lãnh đạo gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, tha hóa quyền lực, mất dân chủ hoặc dân chủ chỉ là hình thức vẫn còn xảy ra.

Do chủ nghĩa cá nhân chi phối nên việc lựa chọn cấp ủy ở một số nơi còn bất cập, dẫn đến tình trạng mất đoàn kết nội bộ, thậm chí có nơi mất đoàn kết nội bộ kéo dài, làm giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Do lựa chọn không đúng người nên trong thời gian qua, không ít cấp ủy viên trên địa bàn tỉnh vi phạm pháp luật, năng lực công tác yếu kém, đạo đức, lối sống thì tha hóa, làm xói mòn niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền ở cơ sở.

Từ thực tế nói trên, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở cấp xã trong thời kỳ mới, một trong những vấn đề cần hết sức quan tâm là phải làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cho mỗi kỳ đại hội.

Tỉnh ta cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong toàn thể cấp ủy, đảng viên và cán bộ về vị trí, vai trò của cấp ủy viên ở cơ sở, phát huy trách nhiệm của đảng viên trong việc đánh giá, lựa chọn những đại biểu thật sự ưu tú, xứng đáng để đưa vào cấp ủy của nhiệm kỳ mới. Đó phải là những người thật sự có tâm, có tài, biết chăm lo lợi ích chính đáng, thiết thực của nhân dân, ít có lòng tham muốn về vật chất và sự vun vén cho cá nhân mình.  

Tỉnh cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên về các tiêu chuẩn của cấp ủy viên, gắn với đặc điểm tình hình địa phương cơ sở để xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cho phù hợp; đặc biệt là theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, thực hiện đúng quy trình, mở rộng dân chủ trong đảng bộ, chi bộ cơ sở trong việc đánh giá xem xét và lựa chọn người vào cấp ủy viên.

Những người được xem xét, lựa chọn phải là những người có trình độ kiến thức chuyên môn và chính trị, có năng lực công tác thực tiễn, đồng thời phải thể hiện được đạo đức thông qua cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày, được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, cục bộ và những tư tưởng tiêu cực khác của một số cán bộ chủ chốt trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy của đại hội.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để sớm phát hiện, nắm bắt thông tin liên quan đến con người cụ thể dự kiến đưa vào cấp ủy, bao gồm cả năng lực thực tiễn, đạo đức, lối sống, tinh thần thái độ, quan hệ với nhân dân nơi địa bàn cư trú...

Trước thềm đại hội Đảng các cấp, trước hết là cấp cơ sở, cùng với việc xây dựng những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, hy vọng, đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở sẽ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu ưu tú vừa có đức, vừa có tài để góp phần lãnh đạo, xây dựng Quảng Bình ngày càng giàu đẹp hơn.

ThS Phạm Xuân Ba
(Trường Chính trị Quảng Bình)

,