.
Bố Trạch:

Cụ thể hóa quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên

.
09:04, Thứ Năm, 03/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, việc cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch kịp thời chỉ đạo thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau khi tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức cho CB, ĐV xây dựng bản cam kết thực hiện rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Kết quả, 100% CB, ĐV trong toàn huyện đã ký cam kết thực hiện.

Thực hiện Quy định 01-QĐ/TU, ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định số 01-QĐ/HU, ngày 30-3-2016 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc cam kết được thực hiện nghiêm túc, những đồng chí được bổ nhiệm hàng năm cũng đã được ký cam kết bổ sung. Đến nay, 100% cán bộ cốt cán của huyện đã ký cam kết thực hiện; 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban ngành, đơn vị đã cụ thể hóa quy định và tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện.

Căn cứ các cam kết thể hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hàng năm, Đảng bộ huyện đã tập trung đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW.

Lãnh đạo huyện Bố Trạch kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Năm 2018, việc đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện theo Quy định 19-QĐ/TU, ngày 18-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả, cấp huyện 10/10 đồng chí có phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao, không có phiếu tín nhiệm thấp; cấp cơ sở có 161/173 đồng chí có phiếu tín nhiệm cao, 12 đồng chí có phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp kê khai, công khai tài sản rõ ràng, minh bạch; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm đạo đức lối sống, tham ô, tham nhũng...

Từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 11 đồng chí là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tại 6 cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, đồng thời xem xét, chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm.

 Việc thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với mỗi CB, ĐV; từng bước tạo được lòng tin trong nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong những năm qua, huyện Bố Trạch được đánh giá là địa phương có hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn cơ bản ổn định; công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt…

Từ thực tiễn kết quả đạt được trong việc cụ thể hóa quy định nêu gương của CB, ĐV, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tiếp tục thực hiện một số giải pháp. Đó là, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc nêu gương trong đội ngũ CB, ĐV, nhất là đối người đứng đầu để nâng cao nhận thức, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm của CB, ĐV trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, thường xuyên coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Bố Trạch chú trọng gắn công tác chỉ đạo với công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, qua đó phát hiện, tìm ra những cách làm hay, sáng tạo; xây dựng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời tuyên truyền, nhân rộng điển hình; phê bình, uốn nắn các quan điểm sai trái, lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

Trần Tiến Sỹ
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bố Trạch

,