.

Quyết tâm xây dựng một tỉnh "Quảng Bình sẽ giàu có" như lời Bác Hồ từng căn dặn (*)

.
08:49, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1969-2019.

Thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
Thưa toàn thể hội nghị,


Sau một buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Ban Tổ chức đã nhận được 14 ý kiến đăng ký tham luận tại hội nghị; tuy nhiên, vì lý do thời gian nên tại hội nghị đã có…....ý kiến tham luận trực tiếp tại hội nghị.

Các ý kiến tham gia đã tập trung làm rõ việc vận dụng sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người về xây dựng Đảng cầm quyền, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình; về giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; về tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; về công tác dân vận khéo; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; về chăm lo bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

>> Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc của Bác Hồ gắn với Chỉ thị 05

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ghi nhận tất cả các ý kiến tham luận của các đồng chí để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung Báo cáo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của tỉnh.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng - tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Di chúc của Người là sự hội tụ, kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại; chứa đựng những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện tình yêu thương và khát vọng cháy bỏng của một nhân cách cao quý suốt đời một lòng, một dạ phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Bình luôn nỗ lực ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mỗi chặng đường phát triển ở tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ cho đời sau và tinh thần quốc tế cao cả, quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần nhân dân như Bác hằng mong muốn.

Có thể khẳng định rằng, 50 năm đã trôi qua nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ những người con Quảng Bình tiếp tục phấn đấu vươn lên giành những thắng lợi mới.

Trong suốt những năm kháng chiến  chống Mỹ, với tinh thần “Tiền tuyến gọi hậu phương trả lời”, nhân dân Quảng Bình đã chi viện sức người, sức của, phục vụ chiến trường miền Nam, góp phần xứng đáng vào đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cùng cả nước đi lên CNXH, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, xứng đáng “Đảng ta là Đảng cầm quyền”, Đảng bộ tỉnh đã chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chú trọng thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và gắn bó máu thịt với nhân dân, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ trong tình hình mới.

Trong giai đoạn từ 1976 đến 1989, mặc dù bối cảnh tình hình hợp nhất ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, nhưng Đảng bộ tỉnh luôn luôn quan tâm xây dựng các tổ chức đảng từ tỉnh đên cơ sở trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm về công tác xây dựng Đảng qua các đại hội của Đảng, nhất là từ Đại hội VI đến nay, Đảng bộ đã đề ra những chủ trương đúng đắn, có những bước đi và biện pháp thích hợp trong việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Công tác giáo dục chính tư tưởng đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng tổ chức đảng được chú trọng và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Công tác kiểm tra, kỷ luật, nội chính Đảng từng bước được đổi mới và tăng cường. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, với những cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy đảng các cấp từng bước được đổi mới. Đã chú trọng thực hành dân chủ, quan tâm tự phê bình, phê bình; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Với ý chí tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, nhân dân Quảng Bình đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách để ổn định và phát triển kinh tế ở địa phương cùng với các huyện trong tỉnh Bình Trị Thiên.

Từ tách tỉnh đến nay, Quảng Bình đã có sự vươn mình đi lên rõ nét. Trong từng giai đoạn cách mạng và trong điều kiện mới, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tập trung sức người, sức của, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế của quê hương “Hai giỏi”, ra sức thi đua xây dựng Quảng Bình phát triển giàu đẹp.

Đặc biệt, thành tựu nổi bật sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo và 30 năm tái lập tỉnh, Quảng Bình đã khắc phục được tình trạng trì trệ về kinh tế - xã hội, đưa nền kinh tế đi vào thế ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển địch đúng hướng; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Nông nghiệp từng bước phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần vào việc ổn định an ninh lương thực, nâng cao đời sống nhân dân. Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn đổi mới toàn diện.

 Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh và nhân dân trong tỉnh.

Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân nhân; các hoạt động văn hóa, khoa học, công nghệ, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm đã góp phần hạn chế và từng bước thu hẹp sự cách biệt về mức sống giữa các vùng, các tầng lớp dân cư. Các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, thương binh, liệt sĩ và chính sách bảo hiểm đã có nhiểu đổi mới và đạt những kết quả tích cực.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, góp phần đắc lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện ngày càng tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tỉnh ta đã tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá, thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Sức mạnh mọi mặt của tỉnh nhà được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, thực sự là khâu then chốt. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và thực tiễn tình hình địa phương, Đảng bộ đã triển khai các giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng và trong nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, kỷ luật, kỷ cương ngày càng được tăng cường, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được đẩy mạnh. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đổi mới, tạo được chuyển biến thực chất và dần đi vào chiều sâu.

Có thể khẳng định rằng, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng Bình đang ngày càng bứt phá đi lên cùng với các địa phương trong cả nước để hội nhập và phát triển.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Vui mừng, phấn khởi trước những thành tích đạt được, nhưng chúng ta cũng cần thẳng thắn, nhìn nhận với tinh trần tự phê bình và phê bình nghiêm túc đối với những khuyết điểm, hạn chế cần sớm có biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để, đó là:

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy có mặt, có thời điểm thực hiện chưa tốt. Phương thức lãnh đạo còn chậm đổi mới, chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Việc lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế còn chậm. Huy động các nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ. Thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài còn hạn chế.

Đời sống nhân dân một số vùng còn khó khăn. Một số hạn chế trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường chậm được khắc phục. Công tác giáo dục, dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có một số mặt chưa được như mong muốn; an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...

Tinh thần, thái độ, trách nhiệm, ý thức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa nghiêm, thậm chí một số cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật.

Thưa toàn thể Hội nghị,

Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu đã để lại cho Đảng bộ Quảng Bình những bài học lịch sử hết sức quý giá. Đó là bài học kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học của Đảng. Phải căn cứ vào thực tiễn để vận dụng, cụ thể hóa một cách sát hợp, sáng tạo gắn với đặc điểm của từng thời kỳ để lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đó là bài học về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đây là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng.

Đó là bài học thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Đó là bài học luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nhằm kế thừa và phát triển sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đó là bài học luôn chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có kết quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, để xây dựng "Đảng ta là một Đảng cầm quyền" thì chúng ta “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân". Đó là sự tổng kết sâu sắc về lý luận, vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nên sức mạnh quy tụ lực lượng, củng cố và nâng cao niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Mặt khác, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng. Bởi vì, đoàn kết sẽ góp phần ngăn ngừa nguy cơ suy thoái của Đảng cầm quyền. Do đó, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, từ Trung ương đến chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức "giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình"; thường xuyên và nghiêm chỉnh thực hành tự phê bình và phê bình có lý, có tình, "phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau".

Tập trung củng cố, đổi mới công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; sắp xếp, kiện toàn bộ máy; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Muốn xây dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả, ngăn ngừa được những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", phải thực sự thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Thứ hai, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người về nêu gương, chúng ta phải hiểu một cách đơn giản nhất là cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm cao, hiệu quả công việc lớn, lấy kết quả công việc làm thước đo, chuẩn mực.

Để làm được điều đó thì cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương, vai trò của nêu gương nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Từ Quy định số 08-QĐ/TW và các quy định của BCH Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp cần cụ thể hóa thành các quy định, tiêu chí về nêu gương một cách cụ thể với cơ quan, đơn vị trên các mặt: tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; tinh thần trách nhiệm trước công việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình để phát huy tinh thần nêu gương; phát huy vai trò cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cán bộ, đảng viên nêu gương cho quần chúng để thật sự xứng đáng như lời dạy của Bác: “Cán bộ là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về địa - chính trị, địa - kinh tế của địa phương để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế và trong nội bộ các ngành kinh tế theo hướng chất lượng, giá trị.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ. Đặc biệt là tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đến thời điểm nay chưa đạt kế hoạch để có những giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, vì sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư; các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ về các lĩnh vực văn hóa  xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn, cồn bãi, miền núi, rẻo cao…

Thứ tư, tiếp tục quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ toàn diện về mọi mặt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Đó là sự quan tâm chăm lo phát triển toàn diện thế hệ trẻ với tất cả phẩm chất chân - thiện - mỹ, có đức, có tài, trước hết là bồi đắp về nhân cách, tu dưỡng đạo đức cá nhân, giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn trong sáng, cao đẹp của con người Việt Nam.

Tổ chức Đoàn các cấp khi triển khai các phong trào phải gắn liền với kế hoạch, các chương trình hành động cụ thể; có những giải pháp nhằm thu hút, tập hợp lực lượng đoàn viên thanh niên. Phải phải khơi dậy và lan tỏa ý chí, tinh thần khởi nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng trong đoàn viên thanh niên. Chú trọng đào tạo, rèn luyện đội ngũ đoàn viên thanh niên tỉnh nhà có trí tuệ, có tinh thần “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, thực sự là đội hậu bị, cánh tay đắc lực của Đảng.

Thứ năm, chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Huy động mọi nguồn lực để phát triển các khu vực, vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Đồng thời, củng cố, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa trong quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Sa-vẳn-na-khệt và các địa phương khác của Lào. Tăng cường hoạt động hợp tác với các địa phương và đối tác mới có tiềm năng tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước Đông Âu. Thực hiện đa dạng hoá, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại theo phương châm của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Thứ sáu, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt là tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 5-9-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 5-9-2019 của Tỉnh ủy về chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải nắm vững và hiểu rõ, chuẩn bị chu đáo các nội dung, đảm đúng quy trình, quy định trong việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thưa toàn thể hội nghị,

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm văn hóa và nhân văn Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với bản lĩnh chính trị và truyền thống cách mạng kiên cường, tin tưởng rằng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta quyết tâm đoàn kết, chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, quyết tâm xây dựng một tỉnh "Quảng Bình sẽ giàu có" như lời Bác Hồ từng căn dặn.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Xin chúc các đồng chí dự hội nghị sức khỏe, đoàn kết và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

-----------------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút từ bài phát biểu.

,