.

Lệ Thủy: Tập trung đổi mới công tác cán bộ

.
09:15, Thứ Năm, 12/09/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, huyện Lệ Thủy nỗ lực tập trung đổi mới công tác cán bộ và xem đây là một trong những chương trình trọng điểm của huyện. Việc đổi mới đã góp phần tạo sựđột phá trong công tác cán bộ, nhất là đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Đảng bộ Lệ Thủy hiện có 62 tổ chức cơ sở đảng với trên 11.650 đảng viên. Toàn huyện có trên 4.100 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Để đổi mới công tác cán bộ phù hợp với tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đồng thời chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đổi mới công tác cán bộ một cách cụ thể, sát thực nhất.

Việc đổi mới khâu đánh giá, nhận xét cán bộ, cấp ủy các cấp được thực hiện một cách khoa học, dân chủ và theo định kỳ hàng năm, cuối nhiệm kỳ hay phục vụ cho quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và HĐND các cấp.

Trong đánh giá, các cấp ủy Đảng, cá nhân cán bộ đã căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, hiệu quả công việc được giao, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, lãnh đạo cấp trên, trách nhiệm của tập thể cấp ủy nơi cán bộ công tác và cấp ủy nơi cư trú.

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động học tập và làm theo Bác.
Lãnh đạo huyện Lệ Thủy khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động học tập và làm theo Bác.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện việc nhận xét, đánh giá trên 1.000 lượt cán bộ trước khi quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và giới thiệu ứng cử đối với các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Quy định 01-QĐ/TU, ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định 283-QĐ/HU, ngày 21-3-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, công tác đánh giá cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy đảng thống nhất công tác đánh giá trong phạm vi trách nhiệm được phân công; đánh giá cán bộ lấy tiêu chuẩn và hiệu quả công tác làm thước đo chủ yếu, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nhờ vậy, công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, làm căn cứ quan trọng cho việc tuyển chọn xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm. Cán bộ sau khi được đề bạt, bổ nhiệm, bố trí công tác đều phát huy hiệu quả, chấp hành quyết định, phân công của tổ chức, không để xảy ra tình trạng khiếu nại liên quan đến công tác cán bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện thời gian qua đã đi vào nền nếp. Chất lượng quy hoạch cán bộ các cấp được nâng lên bảo đảm tiêu chuẩn và số lượng nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cơ cấu 3 độ tuổi bảo đảm theo quy định.

Cấp ủy các cấp rất quan tâm đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xem đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lệ Thủy cho biết: “Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Huyện ủy, cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và đã cử nhiều cán bộ đi học tại các trường của Trung ương, trong khu vực và địa phương”.

Từ năm 2015 đến nay, huyện đã cử 25 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đi học Cao cấp lý luận chính trị, hàng trăm cán bộ tham gia học Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính và các lớp bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh, huyện tổ chức. Về tuyển dụng, từ 2010 đến nay, huyện đã tiếp nhận 22 công chức về công tác tại huyện; 18 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc được tuyển dụng công chức cấp xã.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; điều động, luân chuyển cán bộ, quản lý cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ… cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy chia sẻ: “Để đổi mới công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như các kế hoạch, chương trình hành động của huyện.

Trong đó, huyện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, kiện toàn cán bộ ở những nơi yếu kém, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, trẻ hóa, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định. Công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ được triển khai tích cực, từng bước khắc phục tình trạng bị động trong công tác cán bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, chính sách cán bộ được quan tâm, bảo đảm chuẩn hóa. Chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ đào tạo sau đại học ngày càng tăng...".

Xuân Vương

,