.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

.
08:57, Thứ Bảy, 07/09/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sinh hoạt chi bộ có chất lượng là môi trường thuận lợi để đảng viên học tập, rèn luyện, thử thách, phấn đấu và trưởng thành, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện sinh hoạt chi bộ bảo đảm nội dung và tính chất theo quy định.

Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh quy định ít nhất mỗi quý một lần, các chi bộ tự lựa chọn những chủ đề liên quan đến chuyên môn và các nội dung về công tác xây dựng Đảng để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phân công cấp ủy viên định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ.

Các năm qua, với sự chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ, chế độ sinh hoạt được duy trì nền nếp, các chi bộ trực thuộc đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Trong sinh hoạt chi bộ đã phát huy dân chủ, thảo luận rộng rãi trước khi quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình có lý có tình, tạo không khí cởi mở để đảng viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; biểu dương những đảng viên có thành tích và động viên, giúp đỡ những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn; từng bước khắc phục tính hình thức trong sinh hoạt đảng. Qua đó, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ xây dựng nhà trường vững mạnh.

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh duy trì đều dặn các buổi sinh hoạt chi bộ theo định kỳ.
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh duy trì đều dặn các buổi sinh hoạt chi bộ theo định kỳ.

Đáng chú ý là, các chủ đề nghiên cứu, học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm đều được các chi bộ tổ chức quán triệt thường xuyên cho đảng viên; coi trọng hơn công tác tư tưởng, định hướng cho đảng viên trước những vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị của đất nước, tập trung thảo luận và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực ở cơ quan, đơn vị.

Chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ chuyển biến tích cực đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và Đảng bộ. Theo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từ năm 2015 đến năm 2018, có 100% các chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó hơn 20% số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ trực thuộc xếp loại yếu kém.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Trường Chính trị Quảng Bình vẫn còn những hạn chế. Thực tế, có chi bộ chưa đầu tư nội dung sinh hoạt chuyên đề hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mang tính hình thức, chưa thiết thực.

Một số chi bộ nội dung sinh hoạt còn thiên về phổ biến, liệt kê những nội dung công việc chung chung, chưa phải là những nội dung trọng tâm cần thiết, chưa đưa ra làm rõ vấn đề hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện, nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra.

Phần lớn nội dung sinh hoạt còn nặng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa đề cập nhiều về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Đảng viên trong sinh hoạt chi bộ tham gia ý kiến ít sôi nổi, trong tự phê bình và phê bình chưa thực sự mạnh dạn, ngại tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo. Vai trò của bí thư chi bộ chưa được phát huy đúng mức, năng lực điều hành của bí thư chi bộ vẫn còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Trường Chính trị Quảng Bình tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, sắp xếp các chi bộ trực thuộc theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng khoa, phòng, từ đó xác định nội dung trọng tâm để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, lựa chọn các giải pháp có tính đột phá, tạo sự chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đảng viên; tác phong, trách nhiệm của cấp ủy phụ trách các chi bộ. Chi ủy, chi bộ phải tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng; chi bộ cần dành thời gian thỏa đáng để đảng viên trong chi bộ phát biểu và thể hiện chính kiến của mình, qua đó, phát huy được năng lực, sáng kiến, nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên, phát huy được trí tuệ của tập thể.

Để phát huy dân chủ trong chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ phải có tác phong dân chủ trong điều hành cuộc họp, tạo điều kiện cho đảng viên mạnh dạn nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình; các đảng viên là cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chế độ, nền nếp sinh hoạt, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở chi bộ nơi mình sinh hoạt.

Trong sinh hoạt chuyên đề, các chi ủy, chi bộ cần chủ động chuẩn bị nội dung cụ thể, phát huy vai trò điều hành sinh hoạt chuyên đề của bí thư chi bộ, đồng chí bí thư phải nghiên cứu, nắm chắc các vấn đề để gợi mở và tạo điều kiện cho đảng viên đóng góp ý kiến; lắng nghe ý kiến của đảng viên, kể cả các ý kiến đối lập, tránh nóng vội, gây không khí căng thẳng; tổng hợp ngắn gọn và kết luận đúng, đầy đủ nội dung chi bộ đã thảo luận.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chuyên đề, nhất là đánh giá những hạn chế, yếu kém để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Trong sinh hoạt định kỳ, không nên đưa ra bàn, thảo luận quá nhiều nội dung, ngoài những vấn đề thông tin thời sự, những chủ trương chính sách mới của Đảng, chỉ bàn về những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, tránh đơn điệu trong sinh hoạt.

Trong sinh hoạt, cấp ủy chi bộ kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có các biện pháp, hình thức giáo dục, uốn nắn phù hợp, giúp đảng viên có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng khối đoàn kết, tương trợ, hợp tác cùng nhau phấn đấu vươn lên trong công tác, học tập, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình; thẳng thắn đấu tranh với những quan điểm sai trái và những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng.

Đảng ủy phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật những thông tin, kiến thức mới cho bí thư các chi bộ; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ. Các buổi sinh hoạt chi bộ phải có thư ký để ghi chép đầy đủ, trung thực và khách quan các ý kiến tham gia của đảng viên và kết luận của chủ trì cuộc họp.

Cuối buổi sinh hoạt, chi bộ phải thông qua nghị quyết hoặc ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì. Đồng chí chủ trì và thư ký hội nghị phải ký vào sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ. Thực hiện việc đóng đảng phí hàng tháng trước khi sinh hoạt chi bộ, đây là việc làm nhằm nâng cao ý thức và tính đảng cho đảng viên.

Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ phát huy tính sáng tạo của đảng viên để tìm chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thông qua sinh hoạt chi bộ, trình độ mọi mặt, năng lực công tác của từng đảng viên, cấp ủy, chi bộ được năng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ.

Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là những chi bộ duy trì thành nền nếp sinh hoạt đúng định kỳ, đúng quy định và nội dung thiết thực, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng.

Đặng Ngọc Bắc
Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Quảng Bình

,