.

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII-Kỳ họp thứ 10

.
10:45, Thứ Hai, 05/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - L.T.S: Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII họp từ ngày 10 đến ngày 12-7-2019 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này.

NGHỊ QUYẾT
Về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
(NQ số 61/NQ-HĐND ngày 12-7-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
Qua xem xét Tờ trình số 107/TTr-TTHĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế,ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Giám sát tại kỳ họp:

Xem xét các báo cáo, các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp; tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn; xem xét báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giám sát giữa 2 kỳ họp

- Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Giám sát việc thực hiện Kết luận của Chủ toạ kỳ họp, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và công dân.

3. Giám sát chuyên đề

Chuyên đề 1: Giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Chuyên đề 2: Giám sát tình hình thực hiện quy hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.

Chuyên đề 3: Giám sát về công tác quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Chuyên đề 4: Giám sát việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch; chủ trì, phối hợp, phân công, chỉ đạo, điều hoà hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; điều chỉnh, bổ sung nội dung giám sát (khi cần); theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm chấp hành và phối hợp thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Đăng Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
(NQ số 62/NQ-HĐND ngày 12-7-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 8 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Xét Tờ trình số 1001/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2019 được nêu trong báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I.     ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Xác định năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019 để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện; đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện sớm và đồng bộ các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trường kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tăng so cùng kỳ, đạt 6,32%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, sản lượng thuỷ sản tăng 7,7% so cùng kỳ; du lịch phát triển mạnh, lượng khách đến tỉnh tăng 22,7% SCK, khách quốc tế tăng 31%; thu ngân sách đạt khá, tăng 38,07% SCK; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,9% so cùng kỳ, các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư; lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn chủ động giữ vững.

Tuy nhiên, phát triển các lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ so với kế hoạch cả năm đề ra đạt chưa cao; một số vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm nên việc triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm chậm so với tiến độ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm, giáo dục đào tạo còn nhiều bất cập; tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, về bảo vệ rừng còn xảy ra ở một số địa phương.

II.     NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1.  Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị:

Triển khai thực hiện tốt Luật Quy hoạch, Nghị định và các văn bản hướng dẫn. Tập trung hoàn thành sớm và có chất lượng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chú trọng công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan, môi trường ở các trung tâm lớn của tỉnh như thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, thị trấn Hoàn Lão, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế, đảm bảo tính bền vững; hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, theo yêu cầu của nhà đầu tư ảnh hưởng đến quy hoạch chung.

2.  Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế:

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019, phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm đạt kế hoạch đề ra. Nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình nhằm có các giải pháp quản lý, điều hành kinh tế phù hợp, kịp thời, linh hoạt để phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bảo đảm tăng trưởng tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Tiếp tục siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN; tăng cường quản lý thu, chi và từng bước cơ cấu lại NSNN. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019, nhất là các khoản thu còn đạt thấp. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu nợ đọng thuế. Quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách.

Phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và người đứng đầu trong việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Quản lý chặt chẽ công tác đấu thầu, mua sắm công, nâng cao tỷ lệ đấu thầu qua mạng.

3.  Thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp:

3.1.    Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, chế biến tinh, bảo quản và giảm tổn thất sau thu hoạch. Tập trung phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ. Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra cho nông sản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, triển khai quyết liệt các giải pháp chống hạn và tăng cường chăm sóc các loại cây trồng vụ Hè Thu để thu hoạch trước mùa mưa lũ; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng trên đất lúa không hiệu quả, không gieo cấy được do thiếu nước. Phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; nâng cao hiệu quả chăn nuôi theo hướng áp dụng kỹ thuật tiên tiến, có kiểm soát. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, dập dịch tả lợn châu Phi; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ khi dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục tập trung phát triển lâm nghiệp; đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ rừng tại gốc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác gỗ, chặt phá rừng, tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trong mùa khô. Đẩy mạnh khai thác xa bờ, chấm dứt hoạt động của khai thác của tàu giã cào. Triển khai xây dựng, nâng cấp các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão... Chuyển đổi mạnh việc nuôi tôm theo hướng VietGAP; phát triển nuôi ngọt trên các ao hồ có sẵn, nuôi lồng bè, nuôi lúa cá...

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm tính bền vững của các tiêu chí; hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Đôn đốc các sở, ngành được giao nhiệm vụ giúp đỡ các xã xây dựng NTM năm 2019 đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại.

3.2.    Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển sản xuất; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp (về thị trường, lao động, thuế, vốn, nguyên liệu...) để khai thác tốt công suất. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp lớn đang triển khai. Tiếp tục rà soát các Khu công nghiệp, Khu kinh tế làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án quan trọng, có đóng góp lớn vào năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh.  Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, xây dựng thương hiệu...

3.3.    Tiếp tục đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích sử dụng hàng hóa trong tỉnh sản xuất. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát tốt giá cả, thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát quản lý giá, thực hiện niêm yết giá. Chú trọng phát triển các ngành dịch vụ: bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, tư vấn pháp luật... đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và phát triển KT-XH của tỉnh. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển KKT Hòn La, KKT cửa khẩu Cha Lo gắn với hành lang Kinh tế Quốc lộ 12A”.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt và đồng bộ Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 12/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch, giai đoạn 2016-2020 (bổ sung, sửa đổi). Tập trung tổ chức tốt Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ du lịch lớn đang triển khai. Có biện pháp thu hút hiệu quả khách du lịch quốc tế, nhất là khách đến từ các thị trường có mức chi tiêu cao. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Chỉ đạo các địa phương quan tâm phát triển du lịch. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan, giữ gìn trật tự, văn hóa tại các điểm du lịch. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về văn hóa ứng xử trong kinh doanh dịch vụ du lịch.

3.4.    Tiếp tục tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nghiêm túc triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu lại được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thoái vốn các doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức đối thoại theo chuyên đề với cộng đồng doanh nghiệp ít nhất 1 lần/quý. Chú trọng củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác.

3.5.    Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu cải thiện thứ hạng PCI. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đã được giao; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chỉ số thành phần PCI của đơn vị mình được giao không tăng điểm.

Tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Thực hiện kịp thời các giải pháp tháo gỡ vướng mắc theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chỉnh phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, hướng tới các nhà đầu tư có thương hiệu, có năng lực, có khả năng triển khai thực hiện dự án.

3.6.      Đẩy nhanh việc giao đất, cho thuê đất, định giá đất, giải phóng mặt bằng, tạo nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực chất, bền vững, đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc GPMB Nhiệt điện Quảng Trạch. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án phát triển quỹ đất. Rà soát, kiên quyết thu hồi đất đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất đã quá thời hạn quy định nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chậm tiến độ.

4.  Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

4.1.    Tiếp tục ban hành các Đề án, kế hoạch phục vụ cho phát triển giáo dục tỉnh, đặc biệt là kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường an ninh, an toàn trường học; xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Thực hiện hiệu quả các chính sách, huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển giáo dục, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2019-2020; củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

4.2.    Tiếp tục nâng cao tiềm lực và năng lực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Quan tâm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục ưu tiên ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học cho khu vực nông thôn và miền núi nhằm phát huy thế mạnh vùng miền, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.  

4.3.    Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng. Thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Quan tâm phát triển thể dục thể thao, bồi dưỡng tài năng trẻ; tiếp tục xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với phát triển thể thao thành tích cao ở các môn, các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh.

4.4.    Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phục vụ tốt chỉ đạo, điều hành của các cấp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và phòng, chống thiên tai của địa phương, đất nước; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, nâng cao hiệu quả, triển khai nhân rộng các hệ thống dùng chung của tỉnh.

4.5.    Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thường xuyên đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bảo đảm chất lượng và đủ số lượng thuốc, vắc xin. Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh thực phẩm tươi sống. Chấn chỉnh việc kinh doanh thực phẩm chức năng. Nâng cao nhận thức xã hội, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá.

4.6.    Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp để tạo việc làm cho lao động. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách về việc làm và xuất khẩu lao động, chú trọng đối tượng là người nghèo, lao động nông thôn, bị ảnh hưởng của sư cố môi trường biển... Đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, nhất là đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp nhu cầu thực tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách người có công, giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện hiệu quả chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng cường phòng chống đuối nước.

5.  Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu

Đẩy mạnh quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; chấn chỉnh việc quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường chế tài xử lý vi phạm. Chú trọng công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng; khôi phục hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải, có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm ở nông thôn, lưu vực sông, làng nghề...; giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng sản phẩm bằng vật liệu thân thiện môi trường thay thế sản phẩm nhựa, ni-lông. Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án thích ứng biến đổi khí hậu; kịp thời ứng phó, khắc phục hiệu quả các sự cố, thiên tai. Triển khai các biện pháp quản lý phương tiện, tàu thuyền, đặc biệt theo dõi quản lý chặt chẽ tàu thuyền và ngư dân hoạt động đánh bắt vùng biển xa.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế,cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai nghiêm túc Quy định 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Duy trì, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Tập trung rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm hơn nữa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận, xử lý nhanh và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm vi phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí... Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, báo chí và nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

7.  Quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh:

Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Chỉ đạo thực hiện tốt Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm; kiên quyết trấn áp, triệt phá tội phạm ma túy, tội phạm hình sự nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen", “tín dụng đen”, các loại tội phạm gây bức xúc xã hội... Chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục lập lại trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật an toàn giao thông, nhất là sử dụng ma túy, rượu bia khi lái xe.

8.  Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020:

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội5 năm 2016 - 2020, là năm có ý nghĩa quyết định đến hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương, chủ động triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Quy trình kế hoạch phải được bàn bạc, thảo luận kỹ trong việc xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ với mức phấn đấu cao nhất, phù hợp tình hình thực tế và theo đúng mục tiêu, định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật giám sát và động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Đăng Quang

,