.
Hướng tới Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Hướng mạnh hoạt động về cơ sở

.
08:55, Thứ Sáu, 05/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, Mặt trận các cấp tỉnh ta luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm nơi triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua. Từ đó, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu để hoàn thiện hơn nữa về cơ chế làm việc giữa Đảng, chính quyền, các ban, ngành chức năng với Mặt trận và giữa các tổ chức thành viên với Mặt trận. Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, đổi mới phương thức phối hợp, hiệp thương thống nhất trong hoạt động Mặt trận.

Chính vì vậy, công tác phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn; vai trò, trách nhiệm của các đơn vị phối hợp ngày càng rõ nét. Hiện nay, Ủy ban MTTQVN tỉnh đang thực hiện hiệu quả 24 chương trình phối hợp với HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên và đơn vị liên quan. Trên cơ sở các chương trình phối hợp cấp tỉnh, Mặt trận cấp huyện, cấp xã đã chủ động ký kết và thực hiện ngày càng hiệu quả các chương trình phối hợp ở cấp mình.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: “Điểm nổi bật trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp thời gian qua là việc đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo đó, Mặt trận các cấp đã làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động nhân dân từ tỉnh đến cơ sở”.

Trong 5 năm qua, 100% cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQVN các cấp và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư được bồi dưỡng nghiệp vụ. Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chủ động phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 5 lớp tập huấn về công tác Mặt trận cho 270 lượt học viên tham gia; đồng thời, phối hợp với các chương trình, dự án, các ngành chức năng mở 47 lớp tập huấn cho 4.371 lượt cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên. Đặc biệt, ở cấp huyện đã thành lập Văn phòng chung khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội…

Chào mừng Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng công trình nước sạch trị giá 80 triệu đồng cho bản La Trọng 2, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.
Chào mừng Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng công trình nước sạch trị giá 80 triệu đồng cho bản La Trọng 2, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

So với trước đây, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ Mặt trận các cấp hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong công tác Mặt trận.

Từ đó, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, xây dựng, củng cố, hoàn thiện các thiết chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, cập nhật những thông tin chính xác, kịp thời của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện những quyết sách, giải pháp lãnh đạo, điều hành, nhất là những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. Từ đó, tạo sự đồng thuận và thống nhất hành động của xã hội.

Thông qua các hình thức đối thoại, thảo luận dân chủ trong nhân dân, cán bộ Mặt trận đã chủ động cung cấp thông tin cho nhân dân, định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin xuyên tạc hoặc lệch lạc, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân.

Các tổ chức thành viên luôn triển khai các hình thức vận động, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội, kiện toàn và duy trì hoạt động các loại hình câu lạc bộ, các nhóm tình nguyện viên… góp phần tăng tỷ lệ đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên vào các tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Nhờ đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng hướng mạnh về địa bàn dân cư. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Ðặc biệt, các cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, đền ơn đáp nghĩa, cứu giúp những người gặp khó khăn do hoạn nạn, thiên tai, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư để giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường... đã có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được bổ sung, đổi mới về nội dung và phương thức triển khai thực hiện cho phù hợp từng loại hình khu dân cư. Trong quá trình triển khai, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình thể hiện sức vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng dân cư trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân đạo, từ thiện, y tế, giáo dục, phòng chống tội phạm...

Cuộc vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo được triển khai ngày càng sâu rộng, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Đến nay, 100% Ủy ban MTTQVN cấp huyện và cấp cơ sở xây dựng mô hình điểm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều tổ chức thành viên đã tích cực tham gia triển khai 5 nội dung cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

“Mặt trận các cấp tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, gần dân, sát dân; đổi mới phương thức quan hệ giữa các tổ chức thành viên, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hoàng Văn Minh chia sẻ.

Hiền Chi

,