.

Đảng bộ huyện Bố Trạch: Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

.
08:38, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, những năm qua, Đảng bộ huyện Bố Trạch luôn chú trọng công tác nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của chi bộ, tổ chức chính trị-xã hội ở địa bàn dân cư nên bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng bộ huyện Bố Trạch có 68 tổ chức cơ sở đảng, gồm 40 đảng bộ (530 chi bộ trực thuộc)và 28 chi bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ huyện có 11.078 đảng viên, trong đó, 3.735 đảng viên nữ (chiếm 33,7%), 186 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 1,7%) và 325 đảng viên là người có đạo (chiếm 2,9%).

Đồng chí Trần Tiến Sỹ, Phó Bí thư Huyện ủy Bố Trạch cho biết, để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU về “nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của chi bộ, tổ chức chính trị-xã hội ở địa bàn dân cư giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, các cấp ủy cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Chất lượng hoạt động của tổ chức chính trị-xã hội được nâng cao và luôn hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa.
Chất lượng hoạt động của tổ chức chính trị-xã hội được nâng cao và luôn hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

Sau 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU, việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của chi bộ, tổ chức chính trị-xã hội ở địa bàn dân cư đã có một số chuyển biến tích cực.

Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức, tính chiến đấu cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất và đoàn kết trong Đảng và xã hội.

Công tác cán bộ có một số đổi mới tích cực, thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng hơn việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các tổ chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả, đặc biệt ở những vùng trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên; xóa thôn, bản trắng tổ chức đảng và đảng viên.

Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được tăng cường. Hệ thống chính trị ở cơ sở nói chung và vùng nông thôn, vùng có đồng bào theo đạo nói riêng có những chuyển biến nhất định, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn huyện.

Trong hơn 2 năm qua, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đã được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện, gắn nhiệm vụ xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; thường xuyên củng cố tổ chức đảng những nơi yếu kém; kịp thời kiện toàn cấp ủy ở những nơi có biến động và coi trọng công tác phân công, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng ở các thôn, bản có nguy cơ “tái trắng”, thông qua việc tăng cường đảng viên Bộ đội Biên phòng, đảng viên cán bộ xã, các trường học về sinh hoạt tại các chi bộ ít đảng viên ở đảng ủy các xã: Tân Trạch, Thượng Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được chú trọng, cả về số lượng và chất lượng. Các cấp ủy cơ sở đã tăng cường kết nạp đảng viên trẻ, đảng viên nữ, kết nạp đảng viên ở vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số, ở những nơi có ít đảng viên, đảng viên già yếu, có nguy cơ “tái trắng” tổ chức đảng.

Nhờ vậy, công tác kết nạp đảng viên có chuyển biến đáng kể, phát triển về số lượng, chất lượng đảng viên mới cũng ngày càng được nâng cao hơn. Năm 2016, 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, toàn Đảng bộ huyện kết nạp 947 đảng viên mới, tăng 7,2% so với tổng số đảng viên đầu năm 2016; trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số 32 đồng chí (chiếm 3,4%), đảng viên là người có đạo 10 đồng chí (chiếm 1,1%), đảng viên có trình độ đại học 541 đồng chí (chiếm 57,1%) và thạc sỹ 19 đồng chí (chiếm 2%).

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy xã, thị trấn duy trì chế độ phân công đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, thị trấn tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, tiểu khu nhằm nắm bắt tình hình cơ sở, giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời, hạn chế việc quan liêu, thiếu hiểu biết cơ sở.

Việc đánh giá tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được các cấp ủy cơ sở thực hiện có nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng. Qua đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm, có trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trên 70% chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc cơ sở, 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Công tác cán bộ cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy đảng, được thực hiện dân chủ, khách quan, đồng bộ và đúng quy định. Trong đó, huyện chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ, nhờ vậy, công tác cán bộ nhất là công tác quy hoạch cán bộ từ huyện đến cơ sở có nhiều tiến bộ.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy chú trọng việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ thực tiễn. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở từng bước được trẻ hóa và đạt chuẩn về trình độ, có tư duy đổi mới và năng lực, trách nhiệm, góp phần nâng cao việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện có trọng tâm. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã chủ động, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể trên các lĩnh vực.

Trong năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 136 đảng viên, với hình thức: khiển trách 101 đảng viên, cảnh cáo 23 đảng viên, cách chức 4 đảng viên, khai trừ 8 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật khiển trách 2 tổ chức đảng.

Tuy nhiên, trong thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU ở Đảng bộ huyện Bố Trạch vẫn còn những hạn chế. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; tổ chức học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện chương trình ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm vẫn còn hình thức, chưa đánh giá đúng thực chất, do vậy chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng và cá nhân cán bộ, đảng viên. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị một số nơi chưa cao, nhất là địa bàn thôn, bản vùng giáo, vùng khó khăn ...

Theo đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Trần Tiến Sỹ, để khắc phục những vấn đề trên, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy thực hiện quyết liệt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Chương trình hành động số 08-CTr/HU.

Trong đó, huyện tiếp tục quán triệt sâu rộng các mục tiêu, giải pháp thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đẩy mạnh thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng.

Đồng thời, Bố Trạch tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cũng như chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các địa bàn dân cư...

Hương Trà
 

,