.

Đảng bộ huyện Bố Trạch: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

.
10:17, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Bố Trạch luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bố Trạch cho biết, xác định công tác tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác tuyên giáo gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện và từng địa phương, đơn vị; trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao khả năng nắm bắt tình hình để định hướng kịp thời dư luận xã hội; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ , tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện và xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, địa phương.  Do đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn đạt trên 97% trở lên.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Đa dạng các hình thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Đặc biệt, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đưa các nội dung này vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị; bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Với vai trò, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị để định hướng công tác tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm, hoạt động giáo dục truyền thống, nắm bắt dư luận xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng tuyên truyền cả về nội dung, hình thức, theo hướng nâng cao tính chủ động, thuyết phục và hiệu quả.

Trong đó, phân theo từng nhóm, đối tượng, như: thanh niên, phụ nữ, cán bộ hưu trí, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào công giáo... để tuyên truyền vận động với các nội dung, hình thức phù hợp.

Đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên được củng cố về tổ chức, được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và được cung cấp những thông tin mang tính định hướng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 báo cáo viên Tỉnh ủy, 35 báo cáo viên Huyện ủy và trên 800 tuyên truyền viên cơ sở. 

Hoạt động báo cáo viên cũng được đổi mới, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình ở từng địa phương, đơn vị. Định kỳ mỗi tháng một lần, huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện nhằm thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị nổi bật quốc tế, trong nước, trong tỉnh, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của huyện trong tháng, trong quý...

Năm 2017  toàn huyện đã tổ chức 10 hội nghị báo cáo viên cấp huyện cho 390 lượt người nghe, cấp xã tổ chức trên 280 hội nghị với khoảng 6.800 lượt người tham gia; 6 tháng đầu năm 2018, tổ chức được 6 hội nghị báo cáo cáo viên cấp huyện và gần 150 hội nghị báo cáo viên cấp xã với hàng nghìn lượt người nghe...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh của từng xã, thị trấn; qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền cơ sở.

Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh gồm 2 đồng chí, cấp huyện 15 đồng chí, phân công phụ trách theo cụm, làm công tác nắm tình hình dư luận trên từng địa bàn.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng phân công cán bộ, chuyên viên bám sát các xã vùng biển và các xã có đồng bào có đạo vào các ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ để theo dõi diễn biến tình hình dư luận, từ đó báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ về những “vấn đề nóng”, những khó khăn, vướng mắc, tập trung giải quyết kịp thời ổn định tình hình trên địa bàn huyện. 

Do vậy, từ khi xảy ra sự cố môi trường biển, các cấp ủy trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân bình tĩnh, tin tưởng vào sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tránh tâm lý hoang mang, bức xúc dẫn đến dễ bị kẻ xấu kích động, lợi dụng; từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình giải quyết sự cố môi trường.

Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 28 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ với 2.315 học viên tham gia; riêng 6 tháng đầu năm 2018 đã mở gần 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ với trên 1.600 học viên  tham gia…

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bố Trạch cho biết, việc chủ động, đổi mới trong công tác tuyên giáo của cấp ủy các cấp đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững ổn định chính trị, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền có lúc có khi chưa thật sự nhạy bén; nội dung tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên cơ sở còn hạn chế; một số cấp uỷ đảng chưa nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng chưa có sự đổi mới...

“Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, thời gian tới, Huyện ủy Bố Trạch tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Qua đó, tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân”- đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bố Trạch Hoàng Văn Minh cho biết thêm.

Hương Trà
 

,