.

Khi vai trò của Mặt trận được phát huy

.
09:29, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát huy vai trò là cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, thời gian qua, các cấp Mặt trận tỉnh ta đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chia sẻ: Để các cuộc vận động, phong trào thi đua thực sự lan tỏa và mang lại hiệu quả, hàng năm, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và chương trình hành động của Mặt trận.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chủ động xây dựng quy chế thi đua-khen thưởng; tổ chức hội nghị đăng ký và phát động thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Qua đó phát huy tính tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên và sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức lan tỏa trong công tác vận động, triển khai các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp Mặt trận tỉnh ta tích cực đẩy mạnh.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp Mặt trận tỉnh ta tích cực đẩy mạnh.

Một trong những điểm nhấn về việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà Mặt trận các cấp tỉnh ta đã triển khai thời gian qua là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ then chốt, Ban Thường trực Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể.

Nhân dân đã tích cực đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. 

Đời sống tinh thần của bà con được nâng lên, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống được quan tâm. Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức theo hướng tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Trong quá trình xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, nhiều gia đình, khu dân cư tiếp tục giữ vững danh hiệu, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quảng Bình cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận các cấp đã phối với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, việc làm mới; nêu cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó người dân đã nhận thức được mình là chủ thể thực hiện và hưởng lợi ích trực tiếp từ chương trình và đã tích cực tham gia đóng góp hàng trăm tỷ đồng, ủng hộ hàng trăm nghìn ngày công, hàng trăm nghìn m2 đất.

Đến nay, số tiêu chí đạt được bình quân/xã tăng từ 3,6 tiêu chí lên 14,6 tiêu chí; đã có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 38,2%. Tỷ lệ số xã dưới 10 tiêu chí còn 12,5%, đạt mục tiêu mà Ban chỉ đạo Trung ương đưa ra (Trung ương đặt mục tiêu phấn đấu còn khoảng 25%).

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa được nâng cao; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nhằm tạo ra nguồn lực chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Các đối tượng chính sách, gia đình có công, các hộ nghèo, các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh là 79.055 suất quà với tổng giá trị trên 21,5 tỷ đồng và 1.334,043 tấn gạo...

Có thể thấy, từ các phong trào thi đua yêu nước đã khẳng định được vị trí, vai trò của Mặt trận các cấp trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đ.V
 

,