.

Sôi nổi các phong trào thi đua

.
10:04, Thứ Ba, 05/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, Mặt trận các cấp huyện Lệ Thủy đã không ngừng tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đồng chí Phạm Hữu Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy cho biết: Xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng năm, trên cơ sở các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, Mặt trận các cấp huyện Lệ Thủy đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như hoạt động chuyên môn của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp Mặt trận huyện Lệ Thủy tích cực triển khai đạt hiệu quả.     Tải
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp Mặt trận huyện Lệ Thủy tích cực triển khai đạt hiệu quả.

Với tinh thần chủ động, hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã đề ra nhiều kế hoạch và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, cụ thể, như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… 

Các phong trào thi đua yêu nước đã khẳng định được vị trí, vai trò của Mặt trận các cấp trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp trong huyện đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với các tổ chức thành viên thực hiện nhiều biện pháp, đa dạng các hình thức tuyên truyền, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động.

Mặt trận huyện chỉ đạo, đôn đốc phát huy có hiệu quả 9 mô hình điểm của tỉnh và huyện về thực hiện toàn diện 5 nội dung của cuộc vận động và hướng dẫn chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức cho các hộ dân ký cam kết. Đến nay đã có 100% khu dân cư cam kết thực hiện; có 25 xã, thị trấn xây dựng mô hình điểm về “An toàn thực phẩm” theo chỉ đạo của huyện.

Trong vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Mặt trận huyện và các tổ chức thành viên đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về chủ trương, mục tiêu, nghĩa vụ khi tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua để vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, như: tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm; chủ động tham gia thực hiện những tiêu chí về môi trường, đường giao thông...

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp; xây dựng thôn, xóm, phố an toàn; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa nông thôn mới. Nhờ đó, đến nay toàn huyện có trên 86% hộ đạt danh hiệu gia đình văn  hóa, trên 88,1% khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hoá...

Người dân Lệ Thủy hăng hái thi đua lao động sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Người dân Lệ Thủy hăng hái thi đua lao động sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Mặt trận các cấp huyện Lệ Thủy đã luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh để tổ chức các phong trào thi đua, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua; đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quy định, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã đề ra nhiều hình thức và nội dung thi đua sát hợp với tình hình cụ thể của từng tổ chức.

Điển hình, như: phong trào “Tuổi cao chí càng cao” trong người cao tuổi, “Phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo” trong giới phụ nữ, phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” trong giới trẻ, phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo” trong bà con nông dân, phong trào “Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ” trong CCB... Tất cả những phong trào thi đua ấy đã làm cho phong trào thi đua yêu nước chung của huyện thực sự phong phú, đa dạng và đạt hiệu quả cao.

Những kết quả đã đạt được thời gian qua đã thể hiện rõ vai trò của hệ thống Mặt trận trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian tới, các cấp Mặt trận huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng đưa các nội dung đã đề ra vào chương trình phối hợp với các thành viên để phát huy tinh thần dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đ.V


                                                                                                                                                                                                                             


 

,