.

Quảng Trạch: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

.
16:39, Thứ Bảy, 03/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy, năm 2017, cấp ủy các cấp và Uỷ ban Kiểm tra hai cấp huyện Quảng Trạch đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ huyện Quảng Trạch hiện có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó, có 18 đảng bộ xã, 7 đảng bộ và 22 chi bộ thuộc khối cơ quan, đơn vị, với 6.022 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã chủ động triển khai hoàn thành việc kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức đảng và 32 đảng viên là cấp ủy viên theo đúng kế hoạch.

Trong đó, tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới, Chương trình hành động số 06-CTr/HU, ngày 18-4-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, giai đoạn 2016-2020”.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch còn khảo sát đối với 21 đồng chí thuộc 7 đảng ủy xã là người đứng đầu và cấp phó của người đứng về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt  và việc thực hiện quy định số 02-QĐ/HU ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đảng ủy cơ sở đã kiểm tra đối với 27 tổ chức đảng và 29 đảng viên là cấp ủy viên, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã kiểm tra được 32 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung, dân chủ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy đảng các cấp thực hiện giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nghị quyết của chi bộ về xây dựng nông thôn mới đối với 20 tổ chức đảng và 26 đảng viên là cấp ủy viên.

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đã hoàn thành 2 cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và 4 đảng viên Đảng bộ xã Phù Hóa; đồng chí Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Thạch.

Kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy và 5 đồng chí đảng viên được kiểm tra đều có vi phạm khuyết điểm và đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phù Hóa; thi hành kỷ luật bẳng hình thức khiển trách đối với 2 đồng chí; cảnh cáo 1 đồng chí; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 1 đồng chí.

Thực hiện công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Uỷ ban Kiểm tra hai cấp huyện Quảng Trạch đã kiểm tra 31 tổ chức đảng cấp dưới. Trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra 4 tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ sở kiểm tra 27 tổ chức Đảng.

Ngoài ra, công tác kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác giám sát, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, kiểm tra, giám sát tài chính của Đảng, công tác xây dựng ngành luôn được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra hai cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong năm, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 46 đảng viên (giảm 15 trường hợp so với năm 2016), trong đó, khiển trách 37 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp, cách chức 4 trường hợp, khai trừ 1 trường hợp.

Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 14 trường hợp là cấp ủy viên các cấp, (trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch kỷ luật 2 trường hợp, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 8 trường hợp, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 3 trường hợp, chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 33 trường hợp). Các nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Có thể khẳng định, năm 2017, nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra hai cấp huyện Quảng Trạch, tình hình an ninh chính trị, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng trên địa bàn huyện được giữ vững. Ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như của địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Hoàng Trọng Kim, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cách mạng trong tình hình mới, năm 2018, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra hai cấp huyện Quảng Trạch tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bám sát tình hình thực tế của địa phương, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; công tác cải cách hành chính; công tác cán bộ, làm chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Thế Lực
              (Đài TT-TH Quảng Trạch) 

,