.

Đảng bộ Công an tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương

.
08:38, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định việc kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là một công việc thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa lớn lao trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn lực lượng Công an Quảng Bình, xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ; năm 2017, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra 2 cấp của Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng tiến độ, quy trình.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập 3 đoàn, kiểm tra 3 tổ chức cơ sở đảng và 5 đảng viên; thành lập 3 đoàn giám sát đối với 3 tổ chức cơ sở đảng và 5 đảng viên là các đồng chí cấp ủy viên cơ sở. Các cấp ủy cơ sở đã hoàn thành 30 cuộc kiểm tra đối với 9 tổ chức đảng và 63 đảng viên, trong đó có 16 cấp ủy viên chi bộ trực thuộc; giám sát 27 cuộc đối với 11 tổ chức, 58 đảng viên, trong đó có 09 cấp ủy viên chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các cuộc kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên đều tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 12-QĐ/ĐUCA của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị, những điều đảng viên không được làm, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh được kiểm tra, giám sát đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung theo quy định. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra hai cấp của Đảng ủy Công an tỉnh đã phát hiện những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, từ đó kịp thời khắc phục, uốn nắn, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Chi bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã yêu cầu chi bộ cần chủ động, tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm về ma túy đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Tại Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy yêu cầu, cần tiếp tục tham mưu để cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng ủy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Ủy ban kiểm tra đã yêu cầu Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, chỉ huy đơn vị...

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Cụ thể, đã tiến hành kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, lãnh đạo thực hiện các quy trình, quy định công tác của ngành; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện việc giám sát đảng viên và tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng đối với 2 đảng viên vi phạm chính sách dân số; khiển trách 2 đảng viên cơ sở...

Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên của tổ chức đảng tương đối kịp thời, đúng thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật, có tác dụng giáo dục, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Có thể nói, qua công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy Công an tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao hiệu qủa việc chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; kịp thời nhắc nhở uốn nắn đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó từng bước xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, không ngừng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngô Quang Văn 

,