.

Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

.
08:18, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 133/UBND-NC vừa mới ban hành về việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 408-CV/TU ngày 28-12-2017 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định hiện hành về tổ chức bộ máy để tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức thuộc và trực thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; tổ chức bên trong của chi cục, cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1, cấp 2 thuộc huyện; tổ chức bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1, cấp 2 thuộc huyện theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, các cấp, các ngành và địa phương tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức bên trong; khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức, người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế, trường hợp đặc biệt được giao nhiệm vụ mới cần tăng thêm đầu mối thì phải có ý kiến của UBND tỉnh nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế được giao; không thành lập mới tổ chức trung gian; giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị nhỏ lẻ, hoạt động không hiệu quả; rà soát, đề xuất phương án đối với những phòng, ban thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có từ 03 biên chế trở xuống thì kiên quyết sáp nhập, hợp nhất với các phòng, ban khác tương đồng hoặc gần về chức năng, nhiệm vụ để giảm đầu mối.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương rà soát, sắp xếp, quản lý và sử dụng biên chế đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; dừng việc giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017-2021, thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế trong toàn tỉnh.

A.T


 

,