.

Phát huy hiệu quả việc tham mưu, phục vụ trong công tác văn phòng cấp ủy

.
08:50, Thứ Ba, 13/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, phục vụ cấp ủy, có nhiều đóng góp quan trọng cùng với Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2017.
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2017.

Trong năm 2017, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng cấp ủy các cấp (VPCUCC) đã phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2017, đặc biệt là việc tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới; chống rét, chống hạn; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chấn chỉnh tình trạng khai thác tài nguyên trái phép.

Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, như: Dự án cầu Nhật Lệ 2, Trụ sở Tỉnh ủy, Trung tâm Văn hóa tỉnh, dự án của tập đoàn Vingroup, dự án khách sạn nghỉ dưỡng Fullman; tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng dự án của Tập đoàn FLC, Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch I... Năm 2017, Quảng Bình có 18/21 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách vượt 27,1% so với kế hoạch Trung ương giao; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao so cùng kỳ, đạt 6,62%.

VPCUCC đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giải quyết kịp thời, hiệu quả vấn đề an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, tăng cường các biện pháp ổn định tình hình nhân dân, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng cực đoan, lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động, lôi kéo nhân dân tụ tập đông người gây bất ổn về an ninh trật tự.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác đối ngoại... Công tác tham mưu khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển 2016 và hậu quả bão số 10 năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Công tác phối hợp với các ban, các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh.

Đặc biệt là việc đổi mới tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); thực hiện chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, VPCUCC đã phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tích cực chỉ đạo việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện 3 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; VPCUCC phối hợp tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc phương châm hành động xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tỉnh ủy đã đề ra: “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động” và Quy định 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”, tạo nhiều chuyển biến tích cực; chú trọng đổi mới lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương; kiểm tra, xử lý kịp thời những vấn đề nổi lên, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Nhờ vậy, sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng bộ và khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và tăng cường.

Văn phòng Tỉnh ủy và VPCUCC đã tham mưu, phối hợp tham mưu để giúp cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy ban hành kịp thời, có chất lượng các văn bản phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Văn phòng Tỉnh ủy chú trọng việc thực hiện công tác thông tin tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo sơ kết, tổng kết các chuyên đề, báo cáo theo yêu cầu của Trung ương và báo cáo đột xuất.

Văn phòng các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các ban Tỉnh ủy có nhiều tiến bộ trong tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; kịp thời nắm tình hình nổi lên để tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị.

Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ tiếp công dân, phối hợp tham mưu xử lý đơn, thư theo thẩm quyền, đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, không để đơn, thư tồn đọng. Năm 2017, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp 118 lượt/147 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã nhận 710 đơn, thư và tham mưu, đề xuất hướng xử lý 107 đơn, thư; chuyển 540 đơn, thư theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, xếp lưu 63 đơn, thư theo quy định.

Văn phòng các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp nhận 193 đơn, thư gửi đến cấp ủy và tham mưu kịp thời hướng xử lý, hiện không có đơn thư tồn đọng. Các mặt công tác khác như công nghệ thông tin, văn thư - cơ yếu, lưu trữ, hành chính, tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng, quản trị - tài chính đảng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tích cực, hiệu quả vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đó là: Chất lượng tham mưu trên một số mặt vẫn còn hạn chế; công tác thông tin và chất lượng thông tin có mặt chưa cao; ứng dụng các phần mềm dùng chung trên hệ thống mạng diện rộng của Đảng chuyển biến còn chậm, tỷ lệ số hóa văn bản theo quy trình xử lý công văn còn thấp; việc gửi nhận văn bản trên mạng còn ít; công tác văn thư, lưu trữ ở một số cơ quan, tổ chức trong hệ thống Đảng vẫn còn hạn chế, cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ ở các huyện nghiệp vụ còn yếu...

Năm 2018, trong bối cảnh tỉnh ta tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng cấp ủy là bám sát chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm 2018 của cấp ủy để tham mưu tốt nhất, phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tiếp tục củng cố, hoàn thiện về tổ chức, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức phục vụ hoạt động cấp ủy và nội bộ văn phòng cấp ủy theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, văn minh, an toàn, chất lượng hiệu quả cao. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thông tin tổng hợp giúp cấp ủy, Ban Thường vụ, thường trực cấp ủy các cấp hoàn thành xuất sắc chương trình công tác và nhiệm vụ năm 2018.

Theo dõi nắm tình hình, đề xuất hướng giải quyết các vấn đề nổi lên, nhất là những vấn đề phát sinh, đột xuất;  không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chuyên sâu về KT-XH, nội chính, đối ngoại, quản lý tài chính, tài sản Đảng. Nắm chắc tình hình, theo dõi tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm... để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc chỉ đạo. Hoàn thành tốt các văn bản, đề án, báo cáo mà Văn phòng Tỉnh ủy, VPCUCC  được giao theo chương trình công tác.

Chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng biên tập, tổ chức tốt công tác thông tin, tổng hợp, cung cấp đầy đủ các thông tin bảo đảm chất lượng, chính xác, kịp thời; tăng cường thông tin có tính chiến lược, tính dự báo giúp cấp ủy kịp thời nắm bắt để chỉ đạo hiệu quả.

Thứ hai, tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ. Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo việc đôn đốc cấp ủy các cấp, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, xử lý đơn, thư đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm vận hành hệ thống mạng diện rộng của Đảng thông suốt, liên tục. Triển khai Dự án “Phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể giai đoạn 2017 - 2020”; xây dựng kế hoạch, cài đặt, hướng dẫn và tập huấn các phần mềm điều hành tác nghiệp chuyên ngành.

Đặc biệt là xây dựng các phần mềm theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, phần mềm ứng dụng phục vụ tra cứu thông tin trong các cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác số hóa, công khai các văn bản, quy định, hướng dẫn công tác bảo mật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách trên mạng thông tin diện rộng của Đảng; nâng cao tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin.

Thứ tư, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống văn phòng cấp ủy; tập trung nghiên cứu, tham mưu đúng và trúng những vấn đề cấp thiết đặt ra trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Tăng cường đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở và các quy định khác của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm, sáng kiến mang lại hiệu quả cụ thể. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Xây dựng môi trường văn hóa, tiên tiến trong cơ quan, đơn vị, phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc; cơ quan đạt chuẩn “Đơn vị văn hóa”, “An toàn về an ninh, trật tự”; chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng, quản trị - tài chính đảng. Làm tốt công tác quản trị, lễ tân, khánh tiết, bảo đảm các điều kiện, phương tiện phục vụ tốt cho hoạt động của cấp ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi chế độ công chức, công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm theo quy định.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác văn phòng cấp ủy. Tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Nguyễn Xuân Tuyến, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy


 

,