.

Phát huy hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

.
11:21, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương về tăng cường đổi mới công tác dân vận và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDC. Do vậy, việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả, góp phần tạo không khí dân chủ, đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết trong đội ngũ cán bộ và nhân dân.

Cấp uỷ đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn đã thực hiện tốt việc công khai các nội dung cho nhân dân biết, tổ chức cho nhân dân bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực ở cơ sở.

Đặc biệt là đối với các lĩnh vực quan trọng, như: xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch đất đai, các chương trình, dự án liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, mức đóng góp xây dựng nông thôn mới, phúc lợi xã hội ở thôn, bản, tổ dân phố và việc xây dựng, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với các xã vùng biển, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện QCDC ở cơ sở trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự, thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường biển. Các xã dọc quốc lộ 1A thực hiện việc công khai kết quả giám định bổ sung đối với các hộ dân được bồi thường thiệt hại do thi công, góp phần giảm thiểu đơn thư khiếu nại và bức xúc của nhân dân.

Việc thực hiện QCDC ở các xã, phường, thị trấn đã góp phần tạo không khí dân chủ, đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Vai trò tự quản của thôn, bản, tổ dân phố ngày càng được phát huy và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền được nâng cao, người dân ngày càng tin tưởng vào hoạt động của bộ máy chính quyền và thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ công dân.

Năm 2017, toàn tỉnh có 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen.
Năm 2017, toàn tỉnh có 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết: "Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân để phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; xây dựng cộng đồng dân cư thôn, làng, bản gắn bó; phát huy thuần phong mỹ tục, tăng cường hoà giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và xây dựng tình làng nghĩa xóm tốt đẹp, giúp nhau khắc phục khó khăn, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.250 hương ước và thực hiện sửa đổi 664 hương ước; xây dựng 717 quy ước bảo vệ rừng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở".

Thị xã Ba Đồn là một trong những địa phương thực hiện tốt QCDC ở loại hình xã, phường. Trao đổi với phóng viên về vai trò, hiệu quả thực hiện lĩnh vực này trên địa bàn, đồng chí Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho hay: "Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính quyền các xã, phường đã căn cứ các quy định về những nội dung công khai để "Dân biết, dân bàn, dân quyết định và kiểm tra giám sát" nhằm cụ thể hóa, niêm yết công khai, thông tin, thông báo rộng rãi cho nhân dân biết.

Việc thực hiện QCDC gắn với công tác phê bình và tự phê bình từ trong nội bộ cấp ủy, chính quyền đến cán bộ, công chức xã, phường đã tạo được sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết các công việc có liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Việc thực hiện tốt QCDC ở các xã, phường đã củng cố quyền làm chủ của người dân, nhất là trong thời gian các xã xây dựng nông thôn mới, các hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Đến nay, nhân dân trên địa bàn thị xã đã hiến được 2.550m2 đất nông nghiệp, trên 5.600m2 đất vườn để làm đường giao thông thôn xóm và giao thông nội đồng; có 11 hộ hiến cổng hàng rào, 44 hộ hiến 740m hàng rào, 45 hộ hiến 1.150 cây các loại với tổng giá trị trên 600 triệu đồng. Điển hình trong phong trào này là các xã: Quảng Trung, Quảng Hải, Quảng Lộc, Quảng Văn...".

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào thi đua yêu nước. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã bám sát quy định về QCDC ở cơ sở, phát dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới lề lối làm việc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiều thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế và tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức và người lao động, từ đó tạo sự đồng thuận trong cơ quan, như: Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Du Lịch...

Quá trình thực hiện QCDC đã gắn với việc thực hiện Luật cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện QCDC có chuyển biến tích cực. Một số cơ quan, đơn vị đã xây dựng QCDC của đơn vị mình trên từng lĩnh vực cụ thể, quan tâm việc lấy ý kiến tham gia vào xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công, tiết kiệm chi phí, hạn chế tiêu cực, tham nhũng...

Thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, các doanh nghiệp Nhà nước đã gắn thực hiện QCDC với việc cụ thể hoá nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tổ chức công đoàn đã phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng "Thoả ước lao động tập thể" với nhiều điều khoản có lợi cho lao động. Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa giám đốc với cán bộ, công nhân, người lao động trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các chế độ, chính sách.

Qua chỉ đạo, tổ chức hội nghị người lao động đã phát huy dân chủ trong việc tham gia ý kiến, bàn bạc, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Từ đó nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lí doanh nghiệp, góp phần động viên người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất, tăng thu nhập và giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển ổn định.

Nói về những giải pháp nhắm nâng cao hiệu quả việc thực hiện QCDC ở các loại hình trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Công Huấn cho biết: "Ban Dân vận Tỉnh tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, đặc biệt chú trọng chỉ đạo thực hiện DCCS đối với các tổ chức, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Theo đó, cùng với việc đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, Ban sẽ chỉ đạo các cấp chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể chính trị-xã hội và của nhân dân; tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, đặc biệt là khi có vấn đề phát sinh ở cơ sở".

Hiền Chi
    

 

,