.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Chú trọng xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ

.
10:23, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, trung tâm đoàn kết của đội ngũ bí thư chi bộ đối với tổ chức đảng, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ vững mạnh; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm: 26 đảng bộ cơ sở (trong đó có 3 đảng bộ bộ phận và 181 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) và 43 chi bộ cơ sở; với tổng số 3.453 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Để phát huy vai trò, vị trí của đội ngũ bí thư chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nhiều giải pháp; trong đó giải pháp "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy đảng các cấp" được coi là bước đột phá để xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ vững mạnh, nhằm nâng cao khả năng chủ động, linh hoạt, kịp thời giải quyết các vấn đề trong nội bộ đơn vị và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực cá nhân phụ trách.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng phân công trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách cụm khối theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện chế độ, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ tại các chi ủy, chi bộ trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng đã kịp thời chấn chỉnh tình hình sinh hoạt Đảng tại các chi ủy, chi bộ trực thuộc, giúp các đồng chí bí thư chi bộ thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

Năm 2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức biểu dương các bí thư chi bộ giỏi.
Năm 2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức biểu dương các bí thư chi bộ giỏi.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ nói chung và bí thư nói riêng thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Khối đã cử 57 đồng chí cấp ủy cơ sở đi tập huấn nghiệp vụ tại Trường Chính trị tỉnh; mở 1 lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ cho 65 đồng chí, 3 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát và 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 71 đồng chí cấp ủy viên. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Các đồng chí bí thư chi bộ trong doanh nghiệp nhà nước đã cùng với lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành tái cấu trúc, sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa; tập trung nâng cao sản suất kinh doanh, khắc phục hậu quả thiên tai, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường...

Nhờ đó, các tổ chức đảng trong DNNN đã làm tốt vai trò lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã hoạt động có hiệu quả, năng suất lao động và thu nhập người lao động tăng. Các chi bộ tiêu biểu như Chi bộ Lâm trường Trường Sơn trực thuộc Đảng ủy Công ty TNHH MTV LCN Long Đại, Chi bộ Xí nghiệp Điện cơ trực thuộc Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Bình...

Các đồng chí bí thư chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần (kể cả các DNCP có vốn Nhà nước chiếm dưới 50% vốn điều lệ), doanh nghiệp tư nhân thời gian qua đã có nhiều cố gắng, tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành sắp xếp lại sản xuất, nhân sự, chú trọng đầu tư xây dựng mới một số cơ sở vật chất có thiết bị công nghệ tiên tiến, tìm kiếm bạn hàng, tăng cường liên doanh, liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.. nhằm tăng năng lực sản suất, khai thác tiềm năng thế mạnh của đơn vị và doanh nghiệp.

Do đó, hầu hết các doanh nghiệp ngoài quốc doanh từng bước phát triển ổn định, mở rộng ngành nghề, việc làm thu nhập và chế độ chính sách của người lao động được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào nền nếp, ổn định. Một số đơn vị đã thực hiện tốt, như: Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng ủy Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình...

Đối với công tác xây dựng Đảng, đội ngũ bí thư chi bộ Đảng bộ Khối đã tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác tuyên tuyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động, nhờ vậy đã tạo sự đoàn kết thống nhất trong hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên.

Hầu hết đội ngũ bí thư chi bộ đã duy trì nền nếp chế độ, nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ cơ bản bảo đảm theo quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Nội dung sinh hoạt chi bộ đã chú trọng công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Điển hình là Chi bộ cơ sở Hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng ủy Khối, Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV LCN Long Đại...

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới và đánh giá chất lượng đảng viên được đội ngũ bí thư chi bộ thường xuyên quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, các chi bộ đã bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng cho 979 quần chúng ưu tú, kết nạp 768 đảng viên mới, đạt tỷ lệ bình quân trên 6%/năm trên tổng số đảng viên Đảng bộ Khối; trong đó các chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước kết nạp được 516 đảng viên mới, các chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân kết nạp được 252 đảng viên mới. Một số chi bộ tiêu biểu như Chi bộ Trung tâm Viễn thông Đồng Hới trực thuộc Đảng ủy Viễn thông Quảng Bình, Chi bộ Điện lực Minh Hóa trực thuộc Điện lực Quảng Bình...

Đa số các đồng chí bí thư chi bộ đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Vì vậy, chất lượng của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ chi bộ trong sạch vững mạnh trong giai đoạn 2013-2016 bình quân đạt 66,8% so với toàn Đảng bộ (trong đó chi bộ cơ sở chiếm 8,4%, chi bộ trực thuộc chiếm 58,4%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ vững mạnh của Đảng bộ Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; cụ thể: Chất lượng của đội ngũ bí thư chi bộ chưa đồng đều, thiếu cập nhật kiến thức về xây dựng Đảng. Ở một vài nơi, người đứng đầu chi ủy, chi bộ còn thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp.

Một số ít đồng chí bí thư chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng; một số ít chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt không đều, còn tổ chức sinh hoạt ghép, nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới, chưa quan tâm đúng mức đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề.

Chính vì vậy, thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chú trọng việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là việc xây dựng Đề án nâng cao vai trò đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thuộc Đảng ủy Khối. Từ đó, phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của bí thư chi bộ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Hương Trà
 
 

,