.

Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

.
08:35, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Nhận thức được điều đó, thời quan qua, Đảng bộ huyện Bố Trạch thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

Năm 2017, trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều khó khăn (hệ lụỵ của sự cố môi trường biển, thiên tai, giá cả thị trường...) với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận-đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, huyện Bố Trạch đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện uỷ Bố Trạch cho biết, trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, Đảng bộ huyện Bố Trạch luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng là khâu then chốt. Từ đó, Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn liền với công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng và phát triển đảng viên mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các TCCS đảng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là đảng viên vùng đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo Công giáo.

Đại diện lãnh đạo Huyện uỷ Bố Trạch tặng giấy khen cho các TCCS đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.
Đại diện lãnh đạo Huyện uỷ Bố Trạch tặng giấy khen cho các TCCS đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Nhờ vậy, năm 2017, toàn huyện đã bồi dưỡng, kết nạp 339 đảng viên mới, đạt 3,19% (kế hoạch 3%), trong đó đảng viên dân tộc là 18 người, tôn giáo 3 người. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện Bố Trạch có 68 TCCS đảng, trong đó có 40 đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở với 10.991 đảng viên.

Cùng với việc phát triển đảng viên, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự họp với các chi bộ, nắm bắt tình hình cơ sở, góp ý, đề xuất những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm.

Cùng với đó, hầu hết các TCCS đảng cũng luôn thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên trong việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Mỗi kỳ sinh hoạt, cấp uỷ chi bộ chuẩn bị nội dung chu đáo, xây dựng chương trình cụ thể, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Qua mỗi kỳ sinh hoạt, nhiều TCCS đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên đều nêu cao vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Để giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng bộ huyện Bố Trạch cũng chú trọng đến việc triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và TCCS đảng nhằm chấn chỉnh kịp thời các mặt yếu điểm, hạn chế và biểu hiện tiêu cực trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Kết quả, năm 2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bố Trạch đã tiến hành kiểm tra 12 tổ chức Đảng và 22 đảng viên (Đảng uỷ viên).

Qua kiểm tra, có 1 tổ chức đảng có khuyết điểm phải kiểm điểm rút kinh nghiệm và 2 đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật. Cấp uỷ cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 75 tổ chức Đảng và 95 đảng viên, phát hiện có 4 TCCS đảng thực hiện chưa tốt, 1 đảng viên có khuyết điểm phải rút kinh nghiệm.

Sau một năm với nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã có 34 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), chiếm 50%; 24 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 35,3%; 4 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,9%; 6 đơn vị yếu kém, chiếm 8,8%; 7 đơn vị đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018, đồng chí Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch cho biết, huyện sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó lấy trách nhiệm, đạo đức làm trọng tâm. Đảng bộ huyện phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3-3,5%; trên 50% tổ chức cơ sở đảng TSVM, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lê Mai 

,