.

Quy định 01 và bài học về công tác cán bộ ở Minh Hóa

.
10:32, Thứ Bảy, 13/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-3-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xin gọi tắt là Quy định 01). Tại huyện Minh Hóa, quá trình triển khai thực hiện Quy định 01 đạt được một số kết quả nhất định, trong đó công tác cán bộ trở thành bài học quý.

Trên cơ sở Quy định 01, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa có Quy định số 01-QĐ/HU để triển khai. Qua đó, huyện Minh Hóa từng bước rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ; tạo chuyển biến tích cực, đổi mới công tác cán bộ; đồng thời ràng buộc, nêu cao trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 03-HD/BTC thực hiện Quy định 01. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Quy định 01; kịp thời phát hiện nhân rộng những tổ chức, cá nhân điển hình, đồng thời phê phán những biểu hiện nhũng nhiễu, trì trệ, chậm trễ trong thực thi công vụ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm chấn chỉnh kịp thời.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Tại huyện Minh Hóa, quá trình thực hiện Quy định 01 đã có 361 trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý thực hiện ký cam kết (trong đó 169 người là cán bộ cấp trưởng và tương đương, 192 cán bộ cấp phó của người đứng đầu và tương đương).

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định 01 và công tác cán bộ trở thành động lực để Minh Hóa phát triển bền vững.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định 01 và công tác cán bộ trở thành động lực để Minh Hóa phát triển bền vững.

Đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cơ sở quản lý có 546 trường hợp được lấy phiếu đánh giá. Trong đó, về tư tưởng chính trị, tốt 546 trường hợp; về đạo đức lối sống, tốt 545 trường hợp, khá 6 trường hợp; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 114 trường hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ 426 trường hợp, hoàn thành nhiệm vụ 6 trường hợp; về ý thức tổ chức, kỷ luật, tốt 535 trường hợp, khá có 8 trường hợp.

Quy trình đánh giá chất lượng, căn cứ Quy định 01 và nhiệm vụ được giao, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cá nhân tự làm báo cáo, nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tự đánh giá mức độ theo 4 tiêu chí: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật. Kết quả phiếu đánh giá, nhận xét công bố công khai ngay tại hội nghị lấy phiếu đánh giá, nhận xét của cơ quan, đơn vị.

Qua gần 2 năm thực hiện Quy định 01 tại huyện Minh Hóa đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, năng lực công tác được nâng lên.

Quy định 01 đã hạn chế tình trạng làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp; thiếu kiểm tra, đôn đốc; không nắm chắc tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định 01 tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân; thu hút sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. “Ý Đảng, lòng dân” củng cố, niềm tin nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng tăng cường.

Trong quá trình triển khai Quy định 01 việc tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ luôn được cấp ủy các cấp chú trọng. Quy định 01 đã cảnh tỉnh, cảnh cáo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái, không sâu sát cơ sở của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo Quy định 01, công tác cán bộ tại huyện Minh Hóa thời gian qua bộc lộ một số yếu kém cần khắc phục. Trong năm 2017, hàng loạt cán bộ chủ chốt huyện Minh Hóa bị phát hiện sai phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Căn cứ Quy định 01, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã nghiêm khắc xử lý và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối Chủ tịch UBND xã Hóa Hợp và Chủ tịch UBND xã Hóa Tiến do xảy ra nhiều sai phạm.

Đối với ông Đinh Hữu Niên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao có khuyết điểm, vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách và chuyển công tác khác.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa kiểm điểm nghiêm túc, kỷ luật và chuyển công tác đối với 2 Huyện ủy viên (Trưởng phòng Nội vụ huyện và Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện); kiểm điểm nghiêm túc 3 Huyện ủy viên khác (2 Phó Chủ tịch UBND huyện; 1 Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện) và 1 Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện...

Ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa chia sẻ: “Hàng loạt cán bộ chủ chốt huyện bị kỷ luật, đây là một bài học đắt giá trong công tác cán bộ ở Minh Hóa nói riêng và cả tỉnh nói chung.

Từ đây, cần tiếp tục triển khai nghiêm túc hơn nữa Quy định 01 trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện; thực hiện Quy định 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao phải gắn liền với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là điều kiện để đánh giá, bố trí, sử dụng đúng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong huyện.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh sẽ tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn dân, giúp Minh Hóa phát triển bền vững”.

Thanh Long
  

,