.

Tuyên Hóa: Đổi mới công tác cán bộ trong tình hình mới

Thứ Sáu, 17/11/2017, 10:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là gốc của mọi công việc, những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được Đảng bộ huyện Tuyên Hóa chú trọng triển khai thực hiện. Do đó, vấn đề đổi mới công tác cán bộ ở địa bàn thời gian qua đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực...

Những năm qua, công tác cán bộ luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hóa đặc biệt quan tâm. Tuyên Hóa đã có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ theo từng giai đoạn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; thực hiện công tác cán bộ bảo đảm dân chủ trên cơ sở xây dựng các quy chế, quy định, quy trình khoa học, công khai, minh bạch; công tác phát triển cán bộ được chú trọng cả về số lượng và nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị... 

Với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, có trình độ đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện đổi mới và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ.

Do đó, đội ngũ cán bộ của huyện Tuyên Hóa đã không ngừng trưởng thành về nhiều mặt, được bố trí công việc cơ bản hợp lý, bảo đảm về cơ cấu và có sự kế thừa. Ngoài ra, nguồn cán bộ tại Tuyên Hóa cũng được quy hoạch hợp lý, nhất là cán bộ  lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở từng bước được trẻ Hóa, có trình độ đạt chuẩn, được đào tạo cử nhân, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị và thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, nghiệp vụ công tác.

Đa số cán bộ ở huyện đều được rèn luyện qua thực tiễn, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phong cách, có lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân; chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; trình độ, kiến thức và năng lực lãnh đạo, quản lý ngày càng được nâng cao; nhiều cán bộ có chiều hướng phát triển tốt, đảm nhiệm được những vị trí quan trọng, chủ chốt, đủ khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao... 

Theo đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tuyên Hóa, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hóa đã ban hành Quy định 01-QĐ/HU ngày 25-3-2016 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thị trấn Đồng Lê ngày càng khởi sắc.
Thị trấn Đồng Lê ngày càng khởi sắc.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hóa cũng ban hành Quyết định số 445-QĐ/HU ngày 29-3-2016 kèm theo Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ quản lý, giai đoạn 2016-2020.

Thời gian qua, việc cụ thể hóa và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ luôn được Tuyên Hóa đặc biệt quan tâm.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa luôn chấp hành đúng các quy định của Đảng về công tác cán bộ, quy định phân cấp quản lý cán bộ của cấp uỷ cấp trên; nghiêm túc chấp hành các nghị quyết của cấp uỷ cấp trên về công tác cán bộ; thống nhất, bảo đảm  những vấn đề về chủ trương, chính sách, các khâu về tuyển chọn, quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, đề bạt, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ..., nhất thiết phải do cấp uỷ, tổ chức Đảng có thẩm quyền quyết định theo đa số và bảo đảm tuân thủ theo đúng quy trình trong quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Các nguyên tắc về quản lý, tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hóa cụ thể hóa thành quy định phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ, như: các Quyết định 456-QĐ/HU và Quyết định 1789-QĐ/HU liên quan đến quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định 442-QĐ/HU về ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử...

Căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, các mục tiêu về đội ngũ và các tiêu chuẩn cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XIII), Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hóa đã xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực, tỷ lệ nữ từ 15% trở lên, tỷ lệ trẻ trên 10%.

Nhiều nhiệm kỳ gần đây, Tuyên Hóa luôn chú trọng việc tuyển chọn sinh viên chính quy tốt nghiệp loại khá, giỏi vào các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, lựa chọn người có năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm công tác để điều động, thuyên chuyển về các cơ quan tham mưu của cấp uỷ, các cơ quan chuyên môn của huyện, lựa chọn cán bộ để bố trí vào các vị trí phù hợp nhằm phát huy năng lực, sở trường cán bộ, công chức.           

Hiện nay, tổng biên chế toàn huyện Tuyên Hóa được giao là 2.468 người. Trên thực tế, toàn huyện Tuyên Hóa đang sử dụng 2.212 biên chế. So với năm 2008, đã giảm được 307 biên chế, chất lượng cán bộ được tăng về nhiều mặt như: trình độ được đào tạo thạc sỹ tăng 17 người (hiện toàn huyện có 24 thạc sỹ và 15 người đang theo học); trình độ được đào tạo đại học tăng 736 người (hiện toàn huyện có 1.458 người có trình độ đại học); trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị tăng 12 người; trung cấp lý luận chính trị tăng 152 người...

Được biết, thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24-2-2017 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 16-3-2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ sửa đổi một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hóa đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trên toàn huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định về công tác rà soát, bổ sung cấp uỷ các cấp và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020; quy hoạch cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, giai đoạn 2015-2020, Tuyên Hóa đã quy hoạch 25 đồng chí vào các chức danh lãnh đạo quản lý cấp huyện thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý; 85 đồng chí được quy hoạch vào cấp uỷ huyện; 87 đồng chí được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp huyện thuộc diện Huyện uỷ quản lý; 163 đồng chí được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp xã thuộc diện Huyện uỷ quản lý.

Mới đây, Tuyên Hóa thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch và đã đề nghị đưa 4 đồng chí ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý; đưa 17 đồng chí ra khỏi quy hoạch cấp uỷ huyện; bổ sung 8 đồng chí vào quy hoạch các chức danh thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý; bổ sung 16 đồng chí vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý cấp xã thuộc diện Huyện uỷ quản lý...

Mục tiêu Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hóa đặt ra từ 2017-2030: Xây dựng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đáp ứng đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, có trình độ đạt chuẩn, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ chủ chốt cấp huyện phải được đào tạo chính quy; đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng; có tinh thần trách nhiệm cao, tư duy sáng tạo, kiến thức vững vàng, phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài của huyện nhà.

Văn Minh