.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Tư, 15/11/2017, 08:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-11-2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đã ký Công văn số 391-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, gửi các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng. Nội dung công văn như sau:

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả; số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, đông người, phức tạp đã được các ngành, các cấp tập trung giải quyết.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đông người, vượt cấp, kép dài của công dân có nhiều diễn biến phức tạp; nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được các cấp chính quyền giải quyết theo quy định pháp luật nhưng công dân vẫn không đồng tình, công dân không khởi kiện vụ án tại tòa án cấp có thẩm quyền theo quy định mà tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan đảng, chính quyền ở Trung ương, chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại, gửi đơn đến các cơ quan báo chí hoặc tập trung đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để tiếp tục khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Để thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, vượt cấp, kéo dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo" và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xem xét nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền khi để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo tồn đọng, đông người, phức tạp, vượt cấp, kéo dài ở địa phương, đơn vị mình quản lý. Xử lý nghiêm các hành vi đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết có hiệu quả hơn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp, kéo dài, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung, nguyên nhân, xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn; tổ chức đối thoại công khai với người khiếu kiện để giải quyết thấu tình, đạt lý.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lợi dụng khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

4. Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, đơn vị, đặc biệt là giám sát tại các địa phương, đơn vị để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, vượt cấp, kéo dài.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Công văn này, kịp thời báo cáo những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.